opstina gornji milanovac

Скупштина Општине Горњи МилановацОбрад Милосављевић,
Заменик председника СО Г. Милановац
Лазар Николић,
Председник СО Г. Милановац
Тијана Арсић,
Секретар СО Г. Милановац
 


Одборници:

< >

1.

Иван Павловић
Лозањ
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

2.

Бранимир Кнежевић
Богданица
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

3.

Марија Јоровић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

4.

Александра Павловић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

5.

Дарко Лекић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

6.

Марија Oгњановић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

7.

Дејан Бојовић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

8.

Јанко Лангура
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

9.

Драгомир Савић
Брђани
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

10.

Сандра Поњавић-Марковић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

11.

Душко Кузмановић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

12.

Радовин Веселиновић
Прањани
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

13.

Бранка Цаковић
Луњевица
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

14.

Зоран Матић
Трудељ
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

15.

Радивоје Ђорђевић
Угриновци
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

16.

Слободан Обрадовић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

17.

Верица Камаљевић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

18.

Јелена Радоњић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

19.

Милета Тешић
Грабовица
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

20.

Јелена Глишовић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

21.

Оливера Старчевић
Прањани
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

22.

Александар Пауновић
Теочин
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

23.

Марина Вујанац
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

24.

Милан Васић
Горњи Милановац
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

25.

Кристина Тадић
Бершићи
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

26.

Миладин Савић
Таково
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

27.

Обрад Милосављевић
Леушићи
„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – За нашу децу“

28.

Милисав Мирковић
Неваде
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

30.

Драган Ђорђевић
Горњи Милановац
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

32.

Јелена Савић
Горњи Милановац
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

33.

Драгица Топаловић
Горњи Милановац
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

35.

Снежана Говедарица
Горњи Милановац
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

39.

Љубица Браловић
Прањани
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

40.

Драгић Бабић
Дружетићи
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

42.

Србољуб Нешовић
Калиманићи
ГГ“Победи и спаси општину Горњи Милановац-Милисав Мирковић"

31.

Десимир Јовановић
Горњи Милановац
ГГ“Таковски покрет"

29.

Ивана Јовановић
Горњи Милановац
ГГ“Таковски покрет"

34.

Милан Нешковић
Брусница
ГГ“Таковски покрет"

36.

Александар Видојевић
Горњи Милановац
ГГ“Таковски покрет"

37.

Бошко Миловановић
Дружетићи
ГГ“Таковски покрет"

38.

Жаклина Драгићевић
Горњи Милановац
ГГ“Таковски покрет"

41.

Драган Николић
Луњевица
ГГ“Таковски покрет"

43.

Лазар Николић
Горњи Милановац
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

44.

Лазар Мирјанић
Горњи Милановац
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

45.

Славица Михајловић
Горњи Милановац
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

46.

Марко Џелетовић
Горњи Милановац
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

47.

Миломир Миловановић
Прањани
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

48.

Мирослав Миловановић
Горњи Милановац
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“

49.

Јелена Вучићевић
Горња Врбава
„ИВИЦА ДАЧИЋ- СПС, Јединствена Србија (ЈС)“


Надлежности и начин одлучивања у Скупштини Општине Горњи Милановац

Скупштина општине Горњи Милановац је највиши орган Општине која врши основне функције локалне власти утврђене Уставом Републике Србије, Законом и Статутом општине Горњи Милановац. Скупштину општине чине 49 одборника које грађани бирају на непосредним изборима, тајним гласањем на сваке четири године.


Као орган Општине СО има следеће надлежности:
1) Доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине;
2) Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5) Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) Доноси прописе и друге опште акте;
8) Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом Општине и врши надзор над њиховим радом;
10) Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом и даје сагласност на опште акте којима се уређују коефицијенти за исплату зараде запослених у установама и јавним предузећима који се финансирају из буџета Општине;
11) Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) Бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) Доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са Законом којим се уређује јавни дуг;
17) Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине;
18) Одлучује о прибављању непокретности у јавну својину Општине;
19) Одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације Општине;
20) Одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини Општине, укључујући и размену;
21) Одлучује о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, укључујући и размену;
22) Одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;
23) Одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Општина;
24) Одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
25) Одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини, јавним предузећима, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
26) Даје претходну сагласност јавним предузећима, месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Општине, за давање у закуп истих;
27) Одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима јавна предузећа, месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
28) Одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине, на којима право коришћења имају јавна предузећа, месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно Закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
29) Одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други Законом одређен начин;
30) Одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Општина а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
31) Одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
32) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
33) Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
34) Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
35) Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
36) Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
37) Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
38) Образује Општински штаб за ванредне ситуације;
39) Информише јавност о свом раду;
40) Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
41) Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина;
42) Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
43) Усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
44) Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
45) Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом општине Горњи Милановац.


Скупштина општине је колективни орган који одлучује гласањем одборника и то већином присутних одборника. Само за поједина питања је непоходна квалификована већина тј. већина од укупног броја одборника. Гласање се обавља јавно, дизањем руке или прозивком. Одлучивање је могуће вршити и тајним гласањем али само у ситуацијама предвиђеним Законом, Статутом општине или Пословником о раду СО. У складу са недавно усвојеним Пословником о раду СО Горњи Милановац акти које СО доноси у вршењу своје надлежности су: Статут општине, Пословник Скупштине општине, одлуке, програми, решења, закључци, препоруке и други акти. Такође, СО врши аутентично тумачење аката чији је доносилац.


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!