opstina gornji milanovac

Скупштина Општине Горњи МилановацЛазар Николић,
Председник СО Г. Милановац
Зоран Радовановић,
Заменик председника СО Г. Милановац
Тијана Радивојевић,
Секретар СО Г. Милановац
 


Одборници:

1.

Обрад Милосављевић
Леушићи
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

2.

Александра Јанковић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

3.

Зоран Пантовић
Богданица
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

4.

Зоран Радовановић
Доња Врбава
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

5.

Драгана Никитовић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

6.

Марија Бркић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

7.

Дејан Бојовић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

8.

Драгица Радишић
Сврачковци
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

9.

Бојан Вељовић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

10.

Душко Кузмановић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

11.

Стефан Јоцовић
Рудник
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

12.

Бранка Цаковић
Луњевица
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

13.

Радивоје Ђорђевић
Угриновци
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

14.

Слободан Обрадовић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

15.

Слободан Жиловић
Липовац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

16.

Јелена Радоњић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

17.

Милета Тешић
Грабовица
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

18.

Милан Алексић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

19.

Оливера Старчевић
Прањани
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

20.

Иван Павловић
Лозањ
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

21.

Оливера Савић
Гојна Гора
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

22.

др Владимир Миловановић
Горњи Милановац
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

23.

др Сандра Поњавић
Брђани
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

24.

Љиљана Стевановић Вујнов
Враћевшница
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

25.

Драган Марјановић
Горњи Милановац
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК

26.

Лазар Николић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

27.

Мирослав Миловановић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

28.

др Сања Ђуровић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

29.

мр Весна Боровњак
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

30.

Бојан Петковић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

31.

Александар Соколовић
Доња Црнућа
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

32.

Славица Михајловић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

33.

Вучко Стојковић
Рудник
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

34.

Милисав Мирковић
Неваде
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

35.

Алекса Гагић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

36.

Србољуб Нешовић
Калиманићи
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

37.

Милка Поповић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

38.

Миломир Миловановић
Прањани
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

39.

Миленко Малетковић
Неваде
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

40.

Драган Ђорђевић
Горњи Милановац
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

41.

Душко Антонијевић
Љеваја
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

42.

Љубица Браловић
Прањани
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

43.

Душан Живановић
Теочин
ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)

44.

Кристина Милошевић
Горњи Милановац
КРИСТИНА МИЛОШЕВИЋ - СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ

45.

Петар Новковић
Горњи Милановац
КРИСТИНА МИЛОШЕВИЋ - СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ

46.

Бошко Миловановић
Дружетићи
НОВА СРБИЈА

47.

Љиљана Митровић
Горњи Милановац
НОВА СРБИЈА

48.

Милан Кољајић
Брђани
НОВА СРБИЈА

49.

Миле Живановић
Горњи Милановац
ЗЕЛЕНА СТРАНКА


Надлежности и начин одлучивања у Скупштини Општине Горњи Милановац

Скупштина општине Горњи Милановац је највиши орган Општине која врши основне функције локалне власти утврђене Уставом Републике Србије, Законом и Статутом општине Горњи Милановац. Скупштину општине чине 49 одборника које грађани бирају на непосредним изборима, тајним гласањем на сваке четири године.


Као орган Општине СО има следеће надлежности:
1) Доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине;
2) Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5) Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) Доноси прописе и друге опште акте;
8) Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом Општине и врши надзор над њиховим радом;
10) Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом и даје сагласност на опште акте којима се уређују коефицијенти за исплату зараде запослених у установама и јавним предузећима који се финансирају из буџета Општине;
11) Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) Бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) Доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са Законом којим се уређује јавни дуг;
17) Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине;
18) Одлучује о прибављању непокретности у јавну својину Општине;
19) Одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације Општине;
20) Одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини Општине, укључујући и размену;
21) Одлучује о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, укључујући и размену;
22) Одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;
23) Одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Општина;
24) Одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
25) Одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини, јавним предузећима, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
26) Даје претходну сагласност јавним предузећима, месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Општине, за давање у закуп истих;
27) Одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима јавна предузећа, месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
28) Одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине, на којима право коришћења имају јавна предузећа, месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно Закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
29) Одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други Законом одређен начин;
30) Одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Општина а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
31) Одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
32) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
33) Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
34) Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
35) Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
36) Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
37) Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
38) Образује Општински штаб за ванредне ситуације;
39) Информише јавност о свом раду;
40) Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
41) Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина;
42) Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
43) Усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
44) Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
45) Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом општине Горњи Милановац.


Скупштина општине је колективни орган који одлучује гласањем одборника и то већином присутних одборника. Само за поједина питања је непоходна квалификована већина тј. већина од укупног броја одборника. Гласање се обавља јавно, дизањем руке или прозивком. Одлучивање је могуће вршити и тајним гласањем али само у ситуацијама предвиђеним Законом, Статутом општине или Пословником о раду СО. У складу са недавно усвојеним Пословником о раду СО Горњи Милановац акти које СО доноси у вршењу своје надлежности су: Статут општине, Пословник Скупштине општине, одлуке, програми, решења, закључци, препоруке и други акти. Такође, СО врши аутентично тумачење аката чији је доносилац.


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!