opstina gornji milanovac

Општинске инвестиције


1. Доградња анекса Предшколске установе "Сунце"


Реализацијом пројекта доградње анекса Објекта бр 1. у ул. Вука Караџића којим руководи Предшколска установа "Сунце" на дужи рок биће решен проблем пријема деце предшколског узраста и одвијања наставе у јединој предшколској установи у граду.


Наиме, од оснивања па до данас, највећи проблем Предшколске установе "Сунце" је недостатак простора имајући у виду велики број родитељских захтева за пријем деце на које ова установа не може адекватно да одговори, као и стандарде прописане законом. Број деце која остану неуписана последњих година варира између 100 и 120. Ради решавања овог дугогодишњег проблема током 2015. године израђени су урбанистички и Главни пројекат доградње анекса Објекта бр 1. у ул. Вука Караџића. Пројектом су предвиђене додатне просторије укупне површине 501 м2, односно три нове јединице за децу узраста вртића и једну јаслену групу на приземљу и сутерену објекта, као и потребан економски и помоћни простор у сутерену. Укупна вредност свих радова према предмеру и предрачуну главног пројекта је око 35.500.000 динара.


Почетком 2016. године Општина је обезбедила неопходне дозволе и сагласности и у буџету су планирана средства за почетак радова. Реализацијом пројекта обезбедиће се око 100 додатних места, објекат ће постати комфорнији, функционалнији, безбеднији и створиће се услови за пријем све предшколске деце по једнаким условима.


2. Обележавање јубилеја и ревитализација културно–историјских споменика и објеката у Горњем Милановцу и Такову


У оквиру обележавања великог јубилеја – два века од почетка Другог српског устанка, општина Горњи Милановац настојала је да предузме све што је у њеној моћи да се овај датум обележи достојанствено и у складу са значајем који има не само за ову општину, већ и за српски народ и стицање српске државности уопште. Успешно је реализован велики број активности и при том се водило рачуна да сва знаменита места и културни споменици посвећени овом догађају као и оближња инфраструктура засијају у пуном сјају за време прославе, али да са друге стране остану уређени и након завршетка прославе, односно да грађани од ових инвестиција имају дуготрајну корист.


Највише средстава усмерено је на знаменито место "Таковски грм", у селу Таково. Обновљени су објекти и споменици који доприносе очувању сећања на значај и изузетност устаничких активности:


- извршена је адаптација и модернизација Музеја Другог српског устанка у Такову, а радови су обухватили и увођење грејања, адаптацију мокрог чвора, радове на дренажи;- радови на замени кровног покривача и партерном уређењу Цркве Светог Ђорђа (цркве брвнаре у којој су се, на Цвети 1815. године, окупљени устаници причестили и заклели на верност Милошу Обреновићу) обухватили су уређење стазе у порти, стационирање споменика, санирање капије, чесме и уређење зелених површина у комплексу око цркве;


Пре После


- у спомен комплексу и непосредном окружењу "Таковског грма", места где је устанак званично подигнут, извршена је санација сувенирнице, спомен – чесме, бунара и мокрог чвора, меморијални комплекс је ограђен и обновљени су прилази, капија и улаз у комплекс, асфалтирана је бина, а извршена је и рестаурација саме композиције "Таковски устанак", која је дело нашег истакнутог уметника Петра Убавкића, као и прилаз ка њој.


Поменути радови изведени су у складу са пројектом документацијом и на основу одобрења Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда. Такође, водило се рачуна да се уз објекте обезбеди и адекватан пропратни мобилијар и опрема (јавна расвета, клупе, корпе за смеће и сл.).


У склопу припрема за обележавање јубилеја извршена је реконструкција објекта и партерно уређење Музеја рудничко – таковског краја у Горњем Милановцу. Радови су обухватили: фасадерске и молерско – фарбарске радове, радове на препокривању и санацији олука, реконструкцију улаза у објекат, уклањање дотрајалих садница и ниског растиња, насипање хумуса и озелењавање површина око објекта.


Како би, поводом јубилеја, Горњи Милановац спремно и у пуном сјају дочекао бројне госте, уређене су бројне јавне зелене површине, улази у град, замењена су дотрајала аутобуска стајалишта и постављена је одговарајућа туристичка сигнализација и инфо табле.        3. Изградња објекта Основне школе и Месне канцеларије у Семедражи


Услед изградње аутопута Е 763 Београд – Јужни Јадран, деоница 3: Таково – Прељина дошло је до експропријације и рушења објекта школе "Краљ Александар I" - издвојено одељење Семедраж. Ресорно министарство одобрило је изградњу нове школе и кроз поступке јавних набавки прибављени су земљиште, пројектно-техничка документација и одабрани су извођачи радова на новом објекту. Радови су извођени фазно током 2015. године и објекат би ускоро требало да добије употребну дозволу, а извршена је и набавка основног намештаја и опреме.


Објекат се састоји од сутерена и приземља укупне бруто површине око 355 м2. У сутерену је планирана котларница са просторијом за огрев и отвореном надстрешницом, док је приземље подељено на две целине које имају одвојене улазе и независно функционишу: у једној се налазе просторије школе, а у другој просторије намењене обављању послова месне канцеларије.


  

  4. Реконструкција Спомен-парка "Брдо мира"


Пројекат реконструкције спомен парка "Брдо мира" има за циљ да врати некадашњи сјај овог комплекса које је једно је од препознатљивих обележја града Горњег Милановца. Комплекс је подигнут у периоду између 1961. и 1966. године, када је на простору од 4,5 ha засађено око 3000 стабала дрвећа и украсних садница. Као такав, са једне стране представљао је праву ботаничку башту која доминира пејзажом града и има изузетан еколошки, туристички и рекреативни значај. Са друге стране, реч је о својеврсном "музеју под отвореним небом" са низом споменичких целина које чувају сећање на борце и истакнуте личности којe су у различитим историјским раздобљима свој живот дале за одбрану слободе. Међутим, недовољна обезбеђеност и неусклађеност односа целина, уз неодговарајуће одржавање, довели су до деградације целокупног комплекса – оскрнављени су бројни споменици, услед слегања и клизања терена девастиранe су стазе и платои, док су сушна лета, климатске промене и болест која је захватила стабла, утицале да само током 2013. и 2014. године буде посечено преко1000 стабала.


Препознајући значај и неопходност реконструкције овог комплекса, руководство општине је крајем 2013. године започело активности на утврђивању и анализи стања терену и прикупљању сагласности и дозвола за почетак реконструкције. Након завршетка тендерске процедуре, предузеће "Home plan" д.о.о. из Београда израдило је главни пројекат реконструкције спомен парка. Пројектом је задржан основни концепт парка који је дефинисан као меморијални комплекс са три основне целине (спомен костурница, споменик норвешким интернирцима и вегетација). У складу са тим, након чишћења и припреме терена, првенствено је предвиђена реконструкција комуналне инфраструктуре и инсталација, затим конзервација и рестаурација постојећих споменика, стаза и платоа у складу са условима Завода за заштиту споменика културе из Краљева, као и ревитализација вегетације и обогаћивање затечених биљних ресурса. Са друге стране, пројекат предвиђа да комплетан простор буде допуњен додатним туристичким, рекреативним и едукативним садржајима, али тако да они не ремете карактер спомен-парка и да истовремено афирмишу комплекс за шири аудиторијум и свакодневну употребу. Конкретно, то подразумева следеће:


- изградњу трим стаза које се простиру претежно по ободу комплекса, као и рекреативних објеката дуж њих (теретана на отвореном);
- изградњу летње учионице – амфитеатра на отвореном за одржавање часова у природи, а која је истовремено и видиковац са погледом на планину Вујан;
- Норвешка планинска кућа, као једно од спомен обележја комплекса, задржава своју садашњу намену, реновира се у архитектонско-грађевинском смислу и пружа могућност за поставке сталних или привремених тематских фотографија;
- Велики број различитих биљних врста који се налази у комплексу, планирано је да реконструкцијом буде додатно обогаћен, а поједине биљне групације су посебно третиране у зони арборетума- мале ботаничке баште.


Имајући у виду бројност и разносврсност садржаја, посебна пажња усмерена је на то да се обезбеди повезаност и целовитост комплекса, што ће бити пре свега бити остварено реконструкцијом постојеће централне, приступне стазе и изградњом нових уз постојеће, у складу са конфигурацијом терена и постојећом вегетацијом. Такође, предвиђени су и адекватни пратећи садржаји попут реконструкције јавне расвете, ограђивања и обезбеђења парка, постављање урбаног мобилијара (клупа за одмор, осмоугаоних сеника са столом и клупама, корпи за отпатке и сл.), инфо-паноа са мапама и инфо табли са информацијама о споменичким целинама и биљним врстама, сувенирница, уређење паркинга, инсталације за заливање, санитарни чвор.


Према главном пројекту, укупна предрачунска вредност свих планираних радова, набавке вегетације и пратећег мобилијара је око 70.000.000 динара. Радови се могу изводити фазно, према приоритетима и у складу са обезбеђеним финансијским средствима. До сада је за радове из буџета издвојено око 31.000.000 динара. Средства су утрошена за радове на припремању терена – сечу и уклањање оболелих стабала, равњање терена, замену старе водоводне и канализационе мреже и постављање електроинсталација за будуће осветљење комплекса; старе стазе и платои су потпуно уклоњени, а на новим се завршава полагање облога од камене коцке уз реконструкцију приступне стазе са степеништем и израду парапетних зидова. Набављен је и део садница лишћарског и четинарског дрвећа, тако да ће ускоро почети и радови на озелењавању.


5. Изградња нове индустријске зоне "Срчаник"


Општина Горњи Милановац, у сарадњи са стручним службама Oпштинске управе, кренула је у реализацију идеје за формирање нове радне зоне са квалитетном опремљеношћу грађевинских парцела како би се створила могућност доласка домаћих и страних инвеститора који би са собом довели нове технологије, знање и организацију.


Имајући у виду смернице из Просторног плана, узимајући у обзир близину трасе Коридора 11, као и варијанте приступне саобраћајнице утврђене идејним решењем везе петље "Таково" и Ибарске магистрале које је сачинио саобраћајни институт "ЦИП", изабрана је локација на подручју катастарске општине Клатичево – потес Срчаник.


Након израде Студије оправданости донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за нову радну зону "Срчаник" на основу кога ће директно моћи да се издају локацијски услови за изградњу.


Поштујући законску процедуру за доношење Плана, 9. марта је завршен јавни увид и након одржавања јавне седнице Комисије за планове и евентуалних измена уколико их буде, Нацрт плана ће бити упућен Скупштини на усвајање.


Формирањем ове зоне омогућиће се отварање нових радних места за становнике општине, унапредиће се квалитет живота и спречиће се миграција становништва у веће градове.


Површина обухвата Плана је 32ха и 20ари, од тога 30ха, 54 ара и 12м2 је земљиште у приватном власништву предвиђено за нову изградњу.


На нивоу Плана дефинисане су површине јавне намене и површине остале намене, као и услови њиховог коришћења:


- површине јавне намене, обухватају 5 hа, а у оквиру површина јавне намене налазе се саобраћјнице, зеленило и зона комуналних функција (трафостанице, уређај за пречишћавање отпадних вода, мерно регулационе станице и сл.)
- површине остале намене, обухватају 27 hа и 20 ари.


У оквиру површина ове намене могу се градити објекти пословних, комерцијалних, услужних делатности (мале и средње фирме, сервиси, радионице, складишта, бензинске станице), али и објекти у функцији производње и других садржаја намењених развоју привредне делатности међу које спадају: привредни објекти малих и средњих предузећа, производно занатство, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, складишта, робно-дистрибутивни центри, сервисне зоне и слично.


6. Дом здравља Горњи Милановац


У склопу модернизације и унапређења функционалности зграде Дома здравља у Горњем Милановцу током 2014. и 2015. године изведени су следећи радови:


- радови на уређењу спољних површина који су обухватили: рашчишћавање терена, озелењавање, ограђивање, поплочавање дворишта и постављање бехатон плоча око објекта, израду два саобраћајна улаза са контролом приступа и подизним рампама, надстрешнице за улаз хитних пацијената и надстрешнице за аутомобиле и возила хитне помоћи,

- радови на постављању кишне канализације и санацији оштећених коловозних површина око Дома здравља.


Наредни планирани радови односе се на унутрашност објекта и у те сврхе израђен је главни пројекат реконструкције и адаптације простора који се претвара у службу хитне помоћи и извршена је техничка контрола поменутог пројекта.


7. Видео надзор


Општина Горњи Милановац приступила је изградњи система видео надзора на подручју града у циљу унапређења свеукупног стања безбедности, спречавања вршења кривичних дела, обезбеђења стабилног јавног реда и мира и безбедности саобраћаја. Имајући у виду да је реч о сложеној инвестицији која изискује значајна финансијска средства и радове на централним градским саобраћајницама, пројектанту је дат задатак да приликом планирања система омогући максималну флексибилност са становишта проширења система и на нивоу повећања броја камерних места и на нивоу повећања броја надзорних (клијентских) позиција за преглед и управљање видео материјалом.


До сада је извршено постављење оптичке телекомуникационе мреже и инсталација укупно 15 камера којима су видео надзором покривенe главна градска улица и улазак у град са Ибарске магистрале. Систем ће се у наредним годинама проширивати у складу потребама и финансијским могућностима инвеститора.


8. Санација корита реке Деспотовице


Незапамћене поплаве које су захватиле Републику Србију маја 2014. причиниле су велике штету и у општини Горњи Милановац. На републичком нивоу издвојена су значајна средства за помоћ и обнову поплављених подручја. Међутим, и поред тога Општина Горњи Милановац је уз помоћ и донације грађана, локалних привредника и иностраних донатора успела да обезбеди додатна средства која су делом усмерена и на санацију корита реке Деспотовице. На посебно критичним тачкама, као што је део корита које пролази поред спортске зоне, изграђен је посебан бетонски бедем, док је у клисури дуж "Ибарске магистрале" извршена набавка камена како би се спречило даље одроњавање обале дуж једног од најважнијих магистралних путева у земљи.


9. Санација и адаптација месне канцеларије у Калиманићима


Услед дотрајалости и нефункционалности објекта било је неопходно извести радове на санацији и адаптацији како би послови месне канцеларије у Калиманићима могли неометано да се обављају. Ови радови обухватили су: замену кровног покривача и постављање нових поцинкованих олука, израду спуштених плафона, хидроизолацију, подопалагачке, молерско – фарбарске и електроинсталатерске радове. Сви поменути радови изведени су током 2015. године и објекат је стављен на располагање житељима овог села.


10. Реконструкција и адаптација месне заједнице у Такову


Током 2014. године на објекту месне заједнице у Такову изведени су радови којима је унапређена безбедност, стабилност и енергетска ефикасност објекта и самим тим значајно су побољшани услови рада у овој месној канцеларији. Радови су између осталог обухватили: замену дрвене столарије ПВЦ столаријом, молерско – фарбарске и подополагаче радове, облагање улазног степеништа подним противклизним плочицама, санацију фасаде и кровног покривача, радове на партерном уређењу.


11. Санација градског базенаАлуминијумско корито градског базена урађено је 1987. године када је базен реконструисан и пуштен у рад. Од поменутог периода, изузев санирања мањих оштећења, није било озбиљнијих радова на санацији јединог јавног базена у граду. Имајући у виду ове околности, као и чињеницу да у летњим месецима на хиљаде Милановчана спас од летње жеге проналази управо на овом месту, било је неопходно извести радове који би заштитили корито великог базена, као и радове на санирању бетонског корита малог базена.


Радови на санацији обухватили су крпљење оштећених површина, пескарење и бојење, док су средства за ову намену делом обезбеђена од закупа базена, а делом из буџета општине Г. Милановац.


12. Тротоар у Улици кнеза Александра


У 2012. години започета је реконструкција главне улице у Горњем Милановцу. У првој фази реконструкције изведени су радови на уређењу тротоара, подземних инсталација и зеленила на потезу од Улице Милоша Великог до Улице Лоле Рибара. Овим радовима је на дужи рок решен проблем несметаног и безбедног кретања пешака, као и проблем паркирања дуж главне улице. Реконструкцијом коловоза Улице Кнеза Александра добија се и потпуно нови визуелни изглед по којем ће градско језгро општине Горњи Милановац бити препознатљиво.
13. Зграда Општине Г. МилановацЗграда Општине Горњи Милановац изграђена је 1947. године. Прва значајнија спољашња реконструкција објекта изведена је 1960, а унутрашња 1982. године. У периоду који је уследио након поменутих реконструкција, изузев текућег одржавања и непходних санација мањих оштећења, није било значајнијих радова који би допринели модернизацији, повећању енергетске ефикасности и функционалности овог објекта. У том смислу, радови на реализацији ових циљева започети су у 2011. години адаптацијом писарнице и матичне службе Општинске управе. Њихов резултат био је отварање савременог услужног центра, односно шалтер сале Општинске управе априла исте године. Поред новог естетског изгледа, унапређен је информациони систем као и опремљеност поменуте шалтер сале, а самим тим и квалитет услуга које грађанима пружа овај део Одељења за општу управу.


Инвестирање Општинске управе у реконструкцију и модернизацију објекта Општине настављено је нарочито током 2012. године:
- извршена је санација крова зграде и спречено даље прокишњавање,
- изведени су радови на санацији фасаде, изоловању и замени фасадне столарије – чиме зграда не само да је добила нови изглед, већ су у великој мери смањени трошкови за енергенте,
- замењена је дотрајала унутрашња столарија и канцеларијски намештај,
- изведени су бројни пратећи радови, попут израде громобранске инсталације, молерских, подополагачких и електро радова којима је обезбеђена сигурност и безбедност запослених, али и свих грађана који користе општинске услуге.


У склопу побројаних радова, потпуно су реконструисане и модернизоване велика и мала сала општине Горњи Милановац, као и сала Општинског већа.


На овај начин Милановчани су добили модеран и функционалан објекат чијим се изгледом могу поносити и у коме ће и генерације које долазе остваривати своја права и интересе.


14. Инвестиције у образовним установама


Током 2011. и 2012. године Општина Горњи Милановац определила је значајна средства за побољшање услова одржавања наставе и повећања безбедности ученика у основним школама на њеној територији. У том смислу, реализоване су следеће инвестиције:


- Изградња спортске сале у ОШ "Таковски устанак" Таково


Крајем 2007. године отпочели су радови на реконструкцији постојеће школске зграде у фисултурну салу. Школа је, на основу одобрених финансијских средстава, изводила радове према пројекту до 2009. године. Услед недостатка истих у 2010. години радови су били обустављени, да би Општина током 2011. обезбедила средства у буџету за наставак радова који су окончани 2012. године. Надлежне општинске службе тренутно раде на добијању употребне дозволе за фискултурну салу коју ће користити ученици од првог до осмог разреда (око 130 ученика), као и деца предшколског узраста.


- Изградња спортске сале при ОШ "Арсеније Лома" Рудник


Радови на изградњи спортске сале при ОШ "Арсеније Лома" Рудник започели су још 2008. године, међутим, због недостатка финансијских средстава, током наредне две године били су обустављени. Уз суфинансирање Министарства омладине и спорта, Општина је обезбедила средства за наставак радова који су окончани крајем 2012. године. На тај начин, ученици ОШ "Арсеније Лома" Рудник добили су на коришћење модерну и опремљену спортску салу, површине 668 м2, која ће обезбедити услове за извођење квалитетне наставе физичког васпитања, побољшање здравственог стања омладине и унапређење квалитета живота уопште.


- Изградња спортске сале при ОШ "Иво Андрић" Прањани


У 2007. години буџетом локалне самоуправе су опредељена средства за почетак радова на изградњи спортске сале при ОШ "Иво Андрић" у селу Прањани. Септембра 2012. године захваљујући напорима Општине Горњи Милановац, али и великодушној помоћи Амбасаде САД, у присуству амбасадора САД у Србији, сала је свечано отворена и предата на коришћење ученицима ове школе. За потпуну реализацију и стављање у функцију поменутог спортског објекта, Општина Горњи Милановац је обезбедила и средства за изградњу партнерног уређења, атмосферске и фекалне канализације, набавку и уградњу опреме за пречишћавање отпадних вода, изградњу котларнице, као и средства за набавку спортске опреме и реквизита.


- Изградња мокрог чвора и канализационе мреже у издвојеном одељењу ОШ "Иво Андрић" у Каменици


Радови су обухватили доградњу мокрог чвора постојећем објекту тако да је остварена топла веза између старог објекта у коме се одржава настава и новог дела – мокрог чвора. Поред наведеног изграђена је и армирано - бетонска септичка јама са припадајућом канализационом мрежом.


- Изградња мокрог чвора и канализационе мреже у издвојеном одељењу ОШ "Десанка Максимовић" у Сврачковцима


У оквиру ове инвестиције изведени су радови на адаптацији просторије у оквиру школског објекта у мокри чвор, као и радови на изградњи септичке јаме и канализационе мреже од објекта до јаме.


- Изградња хидрантске мреже за комплекс у Такову у оквиру кога се налазе објекти: школа, фискултурна сала, музеј


Реализацији ових радова приступило се ради прибављања противпожарне сагласности за фискултурну салу у Такову. Након завршетка радова мрежа је дезинфикована и испитана, постављени су надземни хидранти са опремом која је предата школи. Извршен је прикључак на градски водовод и хидрантска мрежа је стављена у функцију. Самим тим, обезбеђен је услов за прибављање употребне дозволе за спортску салу.


- Ограђивање школског дворишта ОШ "Десанка Максимовић"


Након израде пројектне документације, приступило се извођењу радова на ограђивању школског дворишта чиме је повећана сигурност и безбедност ученика ове школе.


- Санација крова и изградња котларнице при издвојеном одељењу ОШ "Арсеније Лома" у Угриновцима


Радови на санацији крова школе у Угриновцима подразумевали су замену и ојачавање елемената кровне конструкције, препокривање, као и радове на постављању спуштеног плафона. По завршетку ових радова приступило се замени дела електроинсталација са обнављањем светиљки, бојењу учионица и изградњи котларнице чиме су се стекли услови за несметану наставу.


- Доградња санитарног чвора на објекту ОШ "Краљ Александар I" подручне школе Брђани


Зграда ОШ "Краљ Александар I" подручне школе Брђани изграђена је 1884. године. Школу похађа близу 100 ученика од I до VIII разреда. С обзиром на то да објекат школе није имао санитарије, већ су ученици и запослени користили санитарије у помоћном, дотрајалом објекту смештеном иза објекта школе, донета је одлука да се приступи инвестицији доградње санитарног чвора. Поред санитарног чвора у склопу дограђеног дела предвиђена је и остава за спремачице, простор за оставу старог намештаја и опреме и приручна радионица, док ће просторије сутерена, у другој фази радова, имати намену за котларницу и угљарницу.


- Реконструкција и опремање простора у ОШ "Момчило Настасијевић" за децу са посебним потребама


У оквиру просторија ОШ "Момчило Настасијевић" у Горњем Милановцу изведени су бројни занатски радови, изграђен је нови санитарни чвор и извршена је набавка намештаја и опреме како би били створени услови за боравак деце са посебним потребама.


- Партерно уређење ОШ "Иво Андрић" у Прањанима


Партерно уређење ОШ "Иво Андрић" у Прањанима обухватило је радове на дренажи и уградњи канализационих цеви, радове на асфалтирању, разбијању старих и изради нових бетонских тротоара.


- Гасификација ОШ "Момчило Настасијевић"


Завршетком радова на гасификацији и прикључењу ОШ "Момчило Настасијевић" на гасну мрежу трајно је решен проблем грејања у овој школи, побољшани су услови боравка у објекту, смањени су трошкови и извршен је прелазак на еколошко гориво.


15. Градски стадион за потребе ФК "Металац"


Септембра 2012. године, симболичним пресецањем врпце, милановчани су добили модеран фудбалски стадион, који располаже са 4.400 седишта и испуњава све стандарде ФИФА И УЕФА за одигравање међународних мечева. Општина Горњи Милановац уложила је значајне напоре да се инвеститору – компанији "Металац" омогући реализација овог објекта, кроз решавање имовинских односа, уређење комуналне инфраструктуре и изградњу приступних саобраћајница. На овај начин, још једном се показало да Општина препознаје значај улагања у спортску инфраструктуру, а да Горњи Милановац, постепено, поред индустријске добија и спортску зону дуж корита реке Деспотовице.


16. Технолошко опремање и модернизација информатичке мреже Општинске управе


Имајући у виду да је технолошка опремљеност и рачунарска обрада података један од основних предуслова за несметан и ефикасан рад у савременим условима, Општинска управа општине Горњи Милановац издвојила је значајна средства за набавку рачунара, пратеће опреме и софтвера. У том смислу, током 2011. и 2012. године набављено је укупно:
- 40 рачунара,
- 2 лаптопа,
- 7 скенера,
- 9 мултифункционалних ласерских уређаја,
- 7 ласерских штампача,
- фотокопир машина,
- сервер.

Поред набавке и инсталирања наведене опреме, технолошка модернизација и опремање Општинске управе обухватило је и:
- израду кабловске инсталације рачунарске мреже у згради ОУ у Тихомира Матијевића бр. 4 (бивша зграда "Дечијих новина"),
- увођење новог система озвучења и електронског снимања седница у сали Скупштине општине,
- инсталирање нове телефонске централе,
- увођење новог система контроле радног времена у згради ОУ у ул. Таковској бр. 2 и згради ОУ у ул. Тихомира Матијевића бр. 4,
- набавку и инсталирање савременог програма за писарницу Општине.


17. Учешће у пословима градње Ауто пута Е 763 Београд-Јужни Јадран L=269 кмПриликом почетка грађевинских радова на градњи ауто-пута Коридор 11 кроз нашу територију, Општинска управа општине Горњи Милановац истакла се и ангажовала на пословима логистичке подршке републичким органима.


Спроведена је експропријација земљишта на целокупној траси ауто-пута кроз горњомилановачку територију. Наиме, ангажовањем Одељења за имовинско–правне послове Општинске управе, извршен је пренос имовинско правних односа са грађана на ЈП "Коридори Србије". Такође је у овим пословима на инсистирање општинске власти подигнута цена земљишта која је од стране Републичке пореске управе процењена доста ниско. Тиме је грађанство остварило значајна средства приликом експропријације земље, поготово имајући у виду да је у селима смањен број активног становништва и да је било доста запуштених села. Значај градње ауто-пута кроз горњомилановачку територију био је осетан од самог почетка радова, поред ангажовања људи на градњи саобраћајнице, експропријације земље, осетило се и у потрошњи, у угоститељским објектима, трговинама, значајно је подигнута цена и стамбеног простора.


Ауто-пут Београд – Јужни Јадран представља ће везу између Србије и Црне Горе, односно Београда и Јужног Јадрана,а у ширем контексту повезаће Румунију, Србију, Црну Гору и Италију. Путеви нису случајно кључни фактор развоја сваке средине.


Могућност општине Горњи Милановац биће првенствено у вршењу транспорта путника, робе и услуга на бржи, удобнији и сигурнији начин у више праваца у земљи и региону.


Горњомилановчка привреда важи за највеће извознике у Моравичком округу, предностима ауто пута, односно бржим транспортом и дистрибуцијом сировина и производа унапређује се привредни развој нашег краја и регије, а уједно и привредно-економски развој читаве земље. Изградња нове индустријске зоне у близини ауто-пута, са савременом инфраструктурном подршком, отвара могућност домаћим и страним инвеститорима за увећањем сопствене профитабилности приликом улагања у општину Горњи Милановац, а уједно све то заједно ће допринети већој упослености грађанства и смањењу стопе незапослености.


Перспектива у развоју туристичке понуде општине Горњи Милановац, предвиђа се у будућем масовнијем кретању туриста ка летовалиштима у Црној Гори, Италији и даље, као и обратно, при чему се отвара могућност понуде туристима, пословним и другим путницима да приликом дуготрајних путовања направе предах у Рудничко-таковском крају, уживајући у националној кухињи, адекватном смештају са упознавањем богате историјске, духовне и културне баштине овог краја.


18. Реконструкција и адаптација зграде Општинске управе у Улици Тихомира Матијевића


Вишеспратни пословни објекат у коме егзистира неколико одељења Општинске управе општине Горњи Милановац: Одељење за урбанизам и комунално - стамбене послове, Одељење за инспекцијске послове, Одељење за имовинско-правне послове, Одељење за послове месних заједница, друштвених организација и удружења грађана и општински јавни правобранилац, Јавно предузеће за изградњу општине, Музеј рудничко-таковског краја и Спортски савез општине Горњи Милановац.


Потпуном унутрашњом адаптацијом и заменом фасадне браварије овог вишеспратног пословног објекта биће постигнут нов репрезентативан визуелни идентитет пословних просторија и омогућен пријатан угођај посетиоцима овог објекта, попут остварених адекватних пословних услова који си постигнути адаптацијом зграде Општинске управе у Таковској улици.


У новоадаптираном објекту биће замењени канцеларијски подови, лифт, степенишни простори, санитарни чворови и дотрајале санитарије, комплетна фасадна браварија са поставком нове столарије уз испуњење начела енергетске ефикасности, уштедом топлотне енергије. Постојећи светларници на подестима спратова биће замењени алуминијумским петокоморним профилима са термичким прекидом.


Израженој функционалности и иновативности овог пословног простора допринеће нови ламинатни подови, адекватан пословни намештај, освежени зидови, преуређена степеништа и други новитети са циљем стварања пријатног осећаја корисницима услуга.


19. Реконструкција Дома културе


Потпуна визуелна адаптација екстеријера и ентеријера објекта Дома културе у две фазе.


Будући Дом културе биће савременог и модерног изгледа са изграђеном спратном галеријом, предњим (улазним) делом објекта доминираће велике стаклене површине(светларници). Устакљено ће бити : улазни део са галеријом, вишеспратни оперативни део (бивши стамбени) и ресторански(клубски) део.Унутрашње проширење обухватиће спортски терен и дворишну површину за потребе дубине позоришне бине.


Стандардизована позоришна бина са пратећом техничком подршком за потребе захтевних професионалних театарских пројеката. Амфитеатарско гледалиште. Потпуна модернизација аудио и визулене технологије за биоскопске потребе. Некадашњи стамбени простор биће преуређен у креативне радионице и просторије за потребе делатности из области културе. Ресторански простор биће преуређен у клуб културе са угоститељским садржајима. Преуређен спољни прилаз и задњи улаз за допрему габаритне позоришне сценографије и реквизита.


20. Изградња водовода Горњи Милановац-Рудник


Активности на изградњи водовода започеле су 2008. године са почетком израде пројектно – техничке документације и прикупљањем неопходних сагласности и дозвола. Ове активности настављене су и током 2012. године, а набављен је и цевни материјал за реализацију планираних радова током 2013. године. Пројектном документацијом, такође, омогућено је да се у каснијим фазама реализује водоснабдевање свих села која се налазе на правцу Бућин гроб - Угриновци, као и свих села на правцу Рудник-Драгољ.


Насеље Рудник и успутна насеља снабдевају се водом са локалних извора преко јавних водоводних система и сеоским и индивидуалним водоводима. Издашност локалног изворишта у сушном периоду, када су потребе у води највеће недовољна је да се обезбеди уредно снабдевање Рудника водом. Присуство арсена у недозвољеним концентрацијама у водоводу условило је потребу да се дугорочно реши проблем снабдевања водом овог насеља, које,поред привредног, има и велики туристички потенцијал.


Идејним пројектом одређене су количине воде за пиће за анализирано подручје, дефинисано је оптимално техничко решење и сви објекти за комплетан водоводни систем до насеља Рудник. Водоводни систем за транспорт воде за пиће до Рудника ослања се на дистрибуциони водоводни систем Горњег Милановца везом у постојећем шахту, у коме се вода из регионалног водоводног система "Рзав" и из локалних изворишта усмерава у резервоар "Парац" и у правцу Рудника.


Поред концепције техничког решења идејним пројектом усвојена је врста цевног материјала и генерална траса цевовода. У фази главног пројекта дефинисани су називни притисци за цевоводе и делимично је коригована траса цевовода због потребе прилагођавања локалним условима изградње и дозволама за власнике парцела за пролаз цевовода.


21. Реализација Стратегије економског развоја пољопривреде


Стратешки циљ је да село постане здрава и за живот привлачна средина са добро организованим домаћинствима и максимално искоришћеним природним ресурсима. Унапређење примарне пољопривредне производење (биљна, воћарска и сточарска производња)


• Прерада и пласман(откуп) производа
• Подршка за обнову и модернизовање механизације
• Подршка за изградњу мини–фарми
• Увођење савремених технологија(пластеничка производња, сист.за наводњавање)
• Подршка стандардизовању производње (усклађивање са стандардима ЕУ)
• Едукација пољопривредника
• Јачање и удруживање пољопривредника(земљорадничке задруге)
• Подршка у реализацији развојних пројеката пољопривредника


Опредељена буџетска средства за 2014.годину у износу од 20.000 000 дин. биће усмерена:


Бесповратна подстицајна средства 13.950.000 динара
Накнаду противградним стрелцима 1.750.000 динара
Набавку противградних ракета 2.000.000 динара
Калцификацију земљишта 1.000.000 динара
Вештачко осемењавање крава 1.000.000 динара
Едукација пољопривредних произвођача 100.000 динара
Дотације удружењима 200.000 динара


22. Зима на клизалишту у Горњем Милановцу


Мобилна ледена плоча (клизалиште) је изузетно место за забаву и рекреацију и спортске активности свих узраста посебно деце у време зимских дана. Клизалиште на отвореном простору посетиоцима је било доступно у оквиру Спортско рекреативног центра Горњи Милановац, у близини спортске хале "Бреза". Клизачима су на располагању биле клизаљке и други пратећи садржаји.


На основу договора и према распореду горњомилановачких школских установа на клизалишту је обезбеђена и могућност одржавања наставе физичке културе за ученике.


Простор је звучно обезбеђен са емитовањем преко разгласа забавних музичких мелодија доприносећи расположењу клизача. Клизачима, као и посетиоцима који не клизају али желе да проведу време на отвореном простору у зимском амбијенту, обезбеђено је послужење топлих и хладних напитака и других угоститељских услуга.


Температуре до плус 10 степени омогућиле су целодневно коришћење клизалишта, а преко 10 степени клизање је могуће до 12 сати и у послеподневним сатима после 16 сати, па до касно у ноћ.


23. Стратегија одрживог развоја општине Горњи Милановац за период од 2012 - 2021. године и Профил заједнице


Стратегија локалног одрживог развоја општине Горњи Милановац је општи стратешки план развоја, који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој локалне заједнице, али и да буде користан инструмент у прилагођавању променљивом окружењу у коме живимо.


Скупштина општине Горњи Милановац донела је Одлуку о приступању изради Стратегије локалног одрживог развоја да би се утврдило постојеће стање, мобилисали и повезали сви релевантни актери у нашој општини да одреде приоритетне проблеме и предложе активности за њихово ублажавање или решавање. Израдом и спровођењем једног оваквог стратешког документа очекује се унапређивање унутарсекторске и међусекторске сарадње, стварање партнерских односа на локалном нивоу, могућност учествовања грађана у доношењу одлука, информисаност и повећање нивоа знања на локалном нивоу, подизање стручности у креирању локалне политике, одређивање приоритетних проблема и циљева за њихово решавање, повећање могућности локалне заједнице да се суочи са проблемима и да их реши, постизање сагласности о приоритетима, утицање на економски рационално доношење одлука, очување и побољшање услова животне средине.


Циклус израде Стратегије почео је анализом текућег стања – израдом Профила заједнице као документа који садржи квантитативне и квалитативне податке о најзначајнијим ресурсима којима располаже општина Горњи Милановац. Идентификујући и обједињавајући доступне податке о природним, географским, демографким, економским, друштвеним и културним одликама општине, овај документ представљао је полазну основу за израду Стратегије, али истовремено реч је и о документу који омогућава инвеститорима, пословној заједници, институцијама и свим другим заинтересованим лицима детаљније упознавање са општим стањем на територији наше општине.


Буџетским средствима финанисиране су и инвестиције у реализацији горњомилановачких јавних предузећа за путеве и изградњу


Поред општинских инвестиција које су реализоване у организацији Општинске управе - као носиоца општинских инвестиција, велика новчана средства из буџета општине Горњи Милановца издвојена су и за финанисирање радова у реализацији јавних предузећа за путеве и за изградњу, чије оснивач општина Горњи Милноавац, а везано за асфалтирање локалних и некатегорисаних путева, израду тротоара, градских улица, јавне расвете, водоводне и канализационе мреже.


Уназад три године за асфалтирање 62 км локалних и некатегорисаних путева, утрошено је 230 милиона динара буџетских средстава, а у реализацији ЈП за путеве.


Када је реч о изградњи градских улица, тротоара, јавне расвете, водоводне мреже и фекалне канализације и других послова на подручју града до сада је за последње три године потрошено укупно 113.143.960 динара буџетских средстава у реализацији ЈП за изградњу. Односно, по годинама износи су следећи:


2011. години - 40.248.258.50 динара
2012. години - 38.947.558.96 динара
2013. години - 33.940.142.98 динара


У ове износе нису ушла новчана средства за израду пројектне документације, већ само вредност радова који су финансирани из буџета општине Горњи Милановац.


Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!