О нама

Центар за социјални рад Горњи Милановац је основан 28.12.1972.године решењем општине Горњи Милановац бр. 2-022-138/72.                 Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољење њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом. Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар за социјални рад Горњи Милановац обавља послове у складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Општине Горњи Милановац. Центар за социјални рад Горњи Милановац је кључна установа социјалне заштите која одлучује о остваривању права и коришћењу услуга појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба. Организациона структура Центра за социјални рад Горњи Милановац утврђена је Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад  и Статутом Центра. Унутрашњу организацију Центра чине: директор, стручна служба и стручна и саветодавна тела. У Центру за социјални рад Горњи Милановац, према Правилнику о организацији и ситематизацији послова, систематизовано је петнаест радних места. Број тренутно запослених радника у Центру је једанаест и то: директор Центра, руководилац службе (дипл.соц.радник), супервизор (дипл. психолог), дипл.педагог, један дипл.соц.радник и један соц.радник, дипл.спец педагог, два дипл.правника, административни радник и чистачица. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је четири лица.  

  ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕУЗМИ

Центар за социјални рад Горњи Милановац

Адреса: 
Лоле Рибара бр.2,
Горњи Милановац

Телефон:
032 720 405

Емаил: 

gornjimilanovac.csr@minrzs.gov.rs

Радно време:
од 07.00 до 17.00 часова