opstina gornji milanovac

16. mart 2018.
Dnevni red 39. Opštinsko veće


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA GORNjI MILANOVAC 

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 3-06-20/2018

16.03.2018.godine.

GORNjI MILANOVAC

 

            Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik  RS", br.129/07 i 83/14-dr.zakon), člana 53. stav 1. tačka 7), člana 58. stav 1. Statuta opštine Gornji Milanovac ("Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac", br.23/16) i člana 9. stav 1. Odluke o Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac ("Sl.glasnik opštine Gornji Milanovac", br.24/08), a po ukazanoj potrebi:

S A Z I V A M

TRIDESETDEVETU SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

OPŠTINE GORNjI MILANOVAC ZA 19.03.2018. godine (ponedeljak)

sa početkom u 9,00 časova

 

            Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, koja je održana 02. marta 2018. godine.

2. Razmatranje predloga Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kabinetu predsednika opštine i opštinskom pravobranilaštvu Opštine Gornji Milanovac.

IZVESTILAC: Aleksandar Jevtović, načelnik Opštinske uprave

3. Razmatranje predloga Plana inspekcijskog nadzora Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2018.godinu.

IZVESTILAC: Đorđe Đoković, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove

4.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Ustanove za kulturu umetnost i vanškolsko obrazovanje Kulturni centar Gornji Milanovac.

IZVESTILAC: Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra

5.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Biblioteke „Braća Nastasijević“ Gornji Milanovac za 2017.godinu.

IZVESTILAC: Nada Veljić, direktor Biblioteke

6.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Muzeja rudničko-takovskog kraja za 2017.godinu.

IZVESTILAC: Saša Marušić, direktor Muzeja

7.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu

IZVESITILAC: Desimir Ćalasan, direktor Turističke organizacije

8.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac za 2017.godinu.

IZVESTILAC: Predrag Marković, direktor Sportsko rekreativnog centra

9.Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad 2017. godinu.

IZVESTILAC: Radovan Drinjaković, direktor Centra

10.Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2017. godinu.

IZVESTILAC: Marija Filipović, Opštinski pravobranilac

11.Razmatranje Izveštaja o poslovanju sa finansijskom izveštajem za 2017. godinu Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac.

IZVESTILAC: Maja Milović, direktor PU „Sunce“

12. Razmatranje izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP „Rzav“ Arilje za 2017. godinu.

IZVESTILAC: Zoran Barać  v.d direktor JP „Rzav“

13.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac.

IZVESTILAC: Božidar Vučetić, direktor Javnog preduzeća


gm

14.Razmatranje izmena i dopuna programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2018.godinu.

IZVESTILAC: Božidar Vučetić, direktor Javnog preduzeća

15.Razmatranje izmena i dopuna finansijskog plana Apoteke Gornji Milanovac.

IZVESTILAC: Sandra Ralović, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti

(Materijal će biti podeljen pred početak sednice)

16.Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika za usluge parkiranja na javnim parkiralištima i za uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

IZVESTILAC: Božidar Vučetić, direktor Javnog preduzeća

17.Razmatranje predloga Rešenja o rasporedu sredstava namenjenih za održavanje saobraćajne infrastrukture.

IZVESTILAC: Aleksandar Jevtović, načelnik Opštinske uprave

18.Razmatranje Zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica od 06.03.2018.godine.

IZVESTILAC: Marija Filipović, Opštinski pravobranilac

19.Razmatranje predloga rešenja o promeni aproprijacije.

IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i loklanu poresku admninistraciju

20. Razmatranje predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.

IZVESTILAC: Aleksandra Milošević, načelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i loklanu poresku admninistraciju

21.Tekuća pitanja.

Poziv i materijal za sednicu upućen je: Predsedniku Skupštine opštine, Zameniku predsednika Skupštine opštine, sekretaru Skupštine opštine, Načelniku Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, Pomoćniku Predsednika opštine, direktorima javnih preduzeća i ustanopova, Opštinskom pravobraniocu, rukovodiocima organizacionih jedinica Opštinske uprave čiji se materijali razmatraju na sednici i sredstvima javnog informisanja.

Sednica Opštinskog veća biće održana u Velikoj sali Opštine.

PREDSEDNIK OPŠTINE

Dejan Kovačević

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!