opstina gornji milanovac

13. jun 2017.
Održana sednica Skupštine opštine


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je jedanaesta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu bile su 52 tačke.


Na početku sednice Skupština opštine je konstatovala da je prestao mandat odborniku Aleksandru Isailoviću, usled podnošenja ostavke. Skupština je donela Odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku Milenku Maletkoviću, sa izborne liste „IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS).


Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, kojom je predviđeno formiranje Kabineta predsednika opštine, kao i da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj postane Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i investicije, a donetesu izmene i dopune Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Gornji Milanovac u 2017.godini.


gm

Skupština opštine donela je Odluku o načinu izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije infrastrukturnih objekata na teritoriji opštine Gornji Milanovac, prema izvoru finansiranja i prema rečima načelnika Opštinske uprave Aleksandra Jevtovića, njenim usvajanjem jasno su definisani načini i postupci finansiranja izgradnje nekategorisanih puteva i mogućnost učešća građana u odnosu građani 1 - opština 3.


Usvojene su i dve odluke iz urbanizma: Odluka o davanju u zakup zemljišta na delovima k.p. br. 40306/2, 40306/3, 40306/4 , 40306/6, 40306/13, 40306/14 i 40307/1 sve u KO Gornji Milanovac, radi izgradnje pomoćnog gradskog fudbalskog stadiona i Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti - gradskog građevinskog zemljišta na potezu „Ražanik“, prikupljanjem pismenih ponuda, u javnu svojinu opštine Gornji Milanovac.


Skupština je donela i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu.


Odbornici su jednoglasno doneli i Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u opštini Gornji Milanovac, za period 2017-2021.godine. Ovaj Lokalnoi akcioni plan strateški je dokument opštine Gornji Milanovac i zasnovan je na sveobuhvatnoj analizi situacije koji izražava dugoročno opredeljenje lokalne samouprave da poboljša uslove života i mogućnosti za integraciju izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u lokalnu zajednicu, kao i razvijanja svesti domicilnog stanovništva o potrebama, kulturi i običajima migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila. Opšti cilj Lokalnog akcionog plana za period 2017-2021. godine je poboljšanje socijalno-materijalnog položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji na teritoriji opštine Gornji Milanovac, rešavanjem njihovih stambenih potreba i podsticanjem ekonomskog osnaživanja, kao i obezbeđivanje preduslova za rešavanje problema migranata jačanjem kapaciteta lokalne samouprave i promovisanjem tolerancije prema tražiocima azila i migrantima u potrebi bez utvrđenog statusa.


Tokom leta će na Rudniku ponovo biti održan tradicionalni košarkaški kamp „Kasta“. Odbornici su usvojili Rešenje o davanju prethodne saglasnosti OŠ „Arsenije Loma“ Rudnik za davanje u zakup za vreme letnjeg raspusta otvorenih školskih sportskih terena i fiskulturne sale za potrebe ovog kampa. Skupština opštine donela je Zaključke kojima su usvojeni Izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima za 2016. godinu ustanova i preduzeća čiji je opština osnivač, kao i Izveštaj o radu Opštinske uprave za 2016. godinu.


gm

Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević predstavio je odbornicima Skupštine opštine Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu i Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu. Sva tri dokumenta jednoglasno su usvojena.


Usvojene su dve tačke dnevnog reda koje se odnose na poslovanje Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje.


Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja Aleksandar Marušić izabran je za direktora te institucije.


Odbornici su doneli i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora ispred lokalne samouprave. Usvojena su i Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Sunce“, Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove „Sportsko - rekreativni centar“.


Skupština opštine donela je Zaključak o prihvatanju izmena i dopuna Cenovnika usluga i radova u Javnom preduzeću za izgradnju opštine.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!