opstina gornji milanovac

5. maj 2017.
Održana sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu našlo se 36 tačaka. Sednici je prisustvovalo 11 članova Opštinskog veća.


Nakon što je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović predstavio Izveštaj o radu Opštinske uprave za 2016. godinu,Opštinsko veće donelo je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Opštinsko veće donelo je Zaključke o prihvatanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima za 2016. godinu javnih preduzeća i ustanova čiji je opština osnivač i uputilo ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Takođe, usvojen je Zaključak o prihvatanju izveštaja o radu Opštinskog pravobranilaštva opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu.


Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević predstavio je članovima Opštinskog veća Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, predlog plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu i predlog Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu. Sva tri dokumenta su jednoglasno usvojena.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju Predloga Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u opštini Gornji Milanovac, za period 2017-2021.godine i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.„Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila u opštini Gornji Milanovac za period 2017-2021.godine, strateški je dokument opštine Gornji Milanovac i zasnovan je na sveobuhvatnoj analizi situacije koji izražava dugoročno opredeljenje lokalne samouprave da poboljša uslove života i mogućnosti za integraciju izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u lokalnu zajednicu, kao i razvijanja svesti domicilnog stanovništva o potrebama, kulturi i običajima migranata u potrebi bez utvrđenog statusa i tražilaca azila. Opšti cilj Lokalnog akcionog plana za period 2017-2021. godine je poboljšanje socijalno-materijalnog položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji na teritoriji opštine Gornji Milanovac, rešavanjem njihovih stambenih potreba i podsticanjem ekonomskog osnaživanja, kao i obezbeđivanje preduslova za rešavanje problema migranata jačanjem kapaciteta lokalne samouprave i promovisanjem tolerancije prema tražiocima azila i migrantima u potrebi bez utvrđenog statusa“, istakla je načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Sandra Ralović.


Većnici su usvojili Zaključak o utvrđivanju Predloga programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2017.godinu.


Rešenjem Opštinskog veća obrazovan je Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Gornji Milaanovac i utvrđen način njegovog rada. „Zadaci Saveta su: da inicira i predlaže mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini Gornji Milanovac, da organizuje i podstiče aktivnosti na saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju dece i građana, da daje mišljenje o predlozima odluka i drugih akata kojim se unapređuju pitanja od interesa za bezbednost saobraćaja,da najmanje dva puta godišnje razmatra izveštaj nadležnih organa o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Gornji Milanovac i takav izveštaj dostavlja Opštinskom veću i Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje,da predlaže Opštinskom veću program korišćenja sredstava iz člana 17. i 18. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (30% od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje učinjene na teritoriji opštine Gornji Milanovac),da predlaže nadležnom organu Opštinske uprave da utvrdi režim saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama radi izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja i da razmatra projekte tehničkog regulisanja saobraćaja na opštinskim putevima i da daje predlog za davanje saglasnosti nadležnom organu Opštinske uprave“, rekao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović. Članovi Saveta su: direktor Javnog preduzeća za izgradnju opštine Božidar Vučetić (predsednik Saveta),član Opštinskog veća Marija Niketić (zamenik predsednika Saveta), član Opštinskog veća Đuro Ćuk,načelnik Odeljenja za urbanizam, komunalno - stambene i imovinsko pravne poslove Dejan Veljović,predsednik Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu Mila Lazarević, predstavnik MUP-a Srđan Bogdanović i opštinski pravobranilac opštine Gornji Milanovac Marija Filipović.


gm

Opštinsko veće donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu finansijskog plana za 2017. godinu - osnovno obrazovanje, OŠ „Takovski ustanak“ Takovo i Zaključak o utvrđivanju predloga rešenja o davanju prethodne saglasnosti OŠ „Arsenije Loma“ Rudnik za davanje u zakup, za vreme letnjeg raspusta, otvorenih školskih sportskih terena i fiskulturne sale za potrebe Košarkaškog kampa “Kasta“ i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Kao 22. tačka dnevnog reda usvojeno je Rešenje o obrazovanju Radne grupe sa zadatkom za izradu Nacrta Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Gornji Milanovac.„Radi usklađivanja odluke o obrazovanju mesnih zajednica sa novim Statutom opštine Gornji Milanovac, koji je donet u oktobru prošle godine, i sa drugim zakonskim propisima koji su se izmenili od 2009.godine do danas, neophodno je pristupiti izradi nove Odluke o obrazovanju mesnih zajednica“, istakao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Rešenjem Opštinskog veća obrazovana je Radna grupa sa zadatkom da izradi Nacrt Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Gornji Milanovac. „Pravni osnov za donošenje Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji naše opštine sadržan je u odredbama nove Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Gornji Milanovac koja je doneta na sednici Skupštine opštine 27. decembra 2016.godine, kojom je predviđeno da upravljanje javnim parkiralištima podrazumeva stvaranje i održavanje uslova za korišćenje javnih saobraćajnih površina i posebnih prostora određenih za parkiranje motornih vozila, kao i uklanjanje i premeštanje parkiranih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila po nalogu nadležnog organa kao i da se komunalna delatnost upravljanja javnim parkiralištima poverava Javnom preduzeću za izgradnju opštine.S tim u vezi Opštinsko veće treba da obrazuje Radnu grupu čiji bi zadatak bio upravo izrada nacrta nove Odluke o javnim parkiralištima na tertoriji opštine Gornji Milanovac a imajući u vidu da na teritoriji opštine Gornji Milanovac ima preko 10.000 registrovanih motornih vozila i da su se stekli uslovi da se urede opšta i posebna parkirališta“, rekao je predsednik opštine obrazlažući ovaj predlog.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o podržavanju investicionog projekta firme „Papir print“ d.o.o.„Odlukom o usvajanju Strategije održivog razvoja opštine Gornji Milanovac 2012-2021.godine utvrđeno je da je jedan od značajnijih prioriteta opštine Gornji Milanovac između ostalog i uspostavljanje modela finansijske i institucionalne podrške za razvoj preduzetništva, malih i srednjih preuzeća koja podrazumeva finansijsku podršku programima zapošljavanja.Na osnovu stava 1. ovog Zaključka opština Gornji Milanovac podržava investiocioni projekat firme „Papir print“ d.o.o iz Gornjeg Milanovca kao projekat od posebnog značaja za opštinu Gornji Milanovac kojim se planira zapošljavanje do 100 novih lica i ulaganje kompanije od 3,2 miliona evra u opremu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata“, istakao je predsednik opštine.


gm

Opštinsko veće donelo je Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2017. godini. Prema rečima načelnice Odeljenja za društvene delatnosti, 3.5 miliona dinara biće oglašeno za zainteresovane medije.


Usvojene su dve tačke dnevnog reda koje se odnose na poslovanje Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje.


Opštinsko veće donelo je Rešenje o raspodeli sredstava za sufinasiranje projekata zaštite, očuvanja i upravljanja kulturnog-istorijskim nasleđem, crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2017.godini. Raspoređena su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara.


Jednoglasno su usvojene sledeće tačke dnevnog reda:

Razmatranje Nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Gornji Milanovac“ Gornji Milanovac za 2017.godinu;

Razmatranje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana za 2017.godinu Doma zdravlja.

Razmatranje Zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, od 10.01. i 10.03.2017.godine;

Razmatranje Predloga zaključka o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac za zaključenje poravnanja ili priznanje tužbenog zahteva;

Razmatranje Izveštaja o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu;

Razmatranje Predloga Zaključka o pokretanju postupka otuđenja dva motorna putnička vozila Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac;

Razmatranje Predloga dopunskog rešenja Opštinskog veća o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2017. godini;

Razmatranje Predloga rešenja Opštinskog veća o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Gornji Milanovac u 2017. godini - ostala udruženja;

Razmatranje predloga Rešenja o rasporedu sredstava namenjenih za finansiranje kapitalnih izdataka;

Razmatranje Predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!