opstina gornji milanovac

17. novembar 2014.
Zapisnik sa konsultativnog sastanka


Zapisnik sa konsultativnog sastanka održanog 14.11.2014. godine u zgradi Opštinske uprave u Opštini Gornji Milanovac sa početkom u 13:00 časova


deca u razvoju

Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator na projektu.


Tema konsultativnog sastanka jeste nastavak pružanja profesionalne konsultantske podrške opštinskim strukturama u specifičnim aktivnostima po pitanju vlasničkih odnosa, popisa i uknjižbe opštinske imovine.


Konsultanti su u međuvremenu, između dva konsultativna sastanka odgovorili na postavljena pitanja predstavnika Kulturnog Centra u Gornjem Milanovcu i Sportsko-rekreativnog centra.


Pitanje Kulturnog Centra glasi
Da li se imovina koja se vodi na pravno lice Ustanovu Kulturni centar (upisana u katastru nepokretnosti) treba prikazati u Statutu, pošto smo podatke o imovini Ustanove dostavili Službi za imovinsko - pravne poslove Opštinske uprave Gornji Milanovac i nismo dobili povratnu informaciju.
U toku je priprema novog Statuta i potrebna nam je informacija da li i dalje prikazujemo kao imovinu Ustanove.
Kulturni centar
Vesna Banašević, sekretar


Odgovor konsultanata:
Imovinu koja se vodi na Ustanovi ''Kulturni centar'' ne treba prikazati u Statutu, već u osnivačkom aktu, odnosno u Odluci o osnivanju ''Kulturnog centra'' koji donosi Skupština opštine Gornji Milanovac. Naime, na osnovu člana 12. Zakona o javnim službama (Službeni glasnik RS broj 42/91 I 71/94), propisano je da se na osnivanje, organizaciju i rad ustanove, shodno se primenjuju propisi koji se odnose na preduzeća, ako zakonom nije drukčije određeno. A na osnovu člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS broj 119/2012), propisano je da osnivački akt sadrži odredbe, između ostalog i o: - iznosu osnovnog kapitala, kao i opisu, vrsti i vrednosti nenovčanog uloga. A nenovčani kapital se upravo odnosi na imovinu koju osnivač – Skupština opštine Gornji Milanovac prenosi Ustanovi ''Kulturni centar'' sa pravom korišćenja, shodno članu 18. Stav 6. Zakona o javnoj svojini (Službeni glasnik RS broj 72/2011, 88/2013 i 105/2014).


Pitanje u vezi sa upisom imovine JP SRC
Osnivackim aktom – Odlukom o osnivanju JP Sportsko-rekrativni centar br. 2-06-40/2013 od 28.05.2013. godine, osnivac je uneo nenovcani kapital u vrednosti od 278.153.158,90 dinara, i isti cini pravo koriscenja na: sportskoj dvorani i pratecim objektima (objekat klima komore sa rashladnim postrojenjima); objekat-teren za mali fudbal sa vestackom travom; objekat-teren za odbojku na pesku; objekat veliki gradski bazen sa malim gradskim bazenom i pratecim objektima. Svi ovi objekti koji su preneti na koriscenje Preduzecu, ne vode se u popisu imovine Preduzeca, odnosno ne vode se kao imovina-osnovna sredstva Preduzeca, vec se ista knjigovodstveno vode delom kod osnivaca, delom kod Ustanove za fizicku kulturu koja je u postupku likvidacije. Pored toga i u katastru nepokretnosti svi gore pomenuti objekti nisu upisani na korisnika JP Sportsko-rekreativni centar. Kako sve ovo resiti, tj. da li je potrebna posebna odluka osnivaca kojom ce preneti I knjigovodstveno stanje imovine Preduzece i da li je Odluka o osnivanju preduzeca- Osnivacki akt dovaljan dokument kojim bi se i u katastru upisalo pravo koriscenja od strane Preduzeca na objektima i parcelama na kojim se pomenuti objekti nalaze.


Odgovor konsultanata UG PRODOR:
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o javnoj svojini (Službeni glasnik RS broj 72/2011, 88/2013 I 105/2014), propisano je da su nosioci korisnici prava javne svojine, između ostalih subjekata i javna preduzeća, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. S obzirom da je Sportsko rekreativni centar javno preduzeće, Zakonom o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS broj 119/2012), propisane su obavezne odredbe osnivačkog akta. Naime, na osnovu člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim preduzećima, osnivački akt sadrži i odredbe o iznosu osnovnog kapitala, kao i opisu, vrsti i vrednosti nenovčanog ulog i imovini koja se ne može otuđiti. Na osnovu člana 9. Stav 2. Zakona o javnim preduzećima, imovinu javnog preduzeća čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, koja su preneta u svojinu javnog preduzeća u skladu sa zakonom, uključujući i pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini. Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o javnoj svojini I Zakona o javnim preduzećima, osnivački akt, odnosno Odluka o osnivanju JP ''Sportsko-rekrativni centar'' broj 2-06-40/2013 od 28.05.2013. godine, je osnov za upis prava javne svojine opštine Gornji Milanova, čiji je korisnik JP ''Sportsko-rekrativni centar'', pod uslovom da je osnivačkim aktom izvršen opis I navedena vrsta nepokretnosti (na primer: sportska dvorana, izgrađena na kat. Parceli broj ____ KO _______, površine _______ I tako dalje, čija je vrednost ________RSD – praktično treba navesti podatke iz lista nepokretnosti u kojoj je određena nepokretnost upisana).


Na sastanku se prvo govorilo o rešavanju pitanja problema Kursuline ulice vezano za uknjižbu stanova koji su otkupljeni ranije, a povodom privatnog pitanja učesnika Slobodana Gavrilovića, iz Odeljenja za ispekcijske poslove. Odgovoreno je da treba proveriti da li opština ima interes za rešavanje navedenog pitanja, odnosno da li poseduje na toj lokaciji stan koji treba knjižiti u javnu svojinu opštine. Ukoliko ne poseduje, onda je reč je o privatnom pitanju.


Sledeće pitanje o kome se diskutovalo je sagledavanje slobodnog zemljišta oko stambenih zgrada,tj. zemljišta koje je popisano, uneto u NEP obrasce i prosleđeno Direkciji za imovinu. Stanovi su otkupljeni, u privatnom vlasništvu samo se zgrada kao takva vodi na JP za izgradnju. U pitanju je npr. površina od oko 2 ha na Ivicama –tu se nalaze 4 stambene zgrade. Konsultanti su predočili način na koji se može rešiti ovo pitanje. S obzirom da vlasnici stanova mogu da se knjiže srazmerno i na zemljištu za redovnu upotrebu oko zgrada trebalo bi prvo odrediti zemljište za redovnu upotrebu, odnosno uraditi projekte parcelacije i preparcelacije. Postavlja se pitanje za razmišljanje - može li se ovaj kompleks koristiti za druge namene? Za parkovski prostor, na primer, ili za neke druge namene. Konsultanti su dali savet da se uz predmet popisa koji se unosi u bazu koja se već sada kreira stavi napomena da je prostor uz objekat "višak" i da se nikako ne zanemari. Ukoliko je zgrada u vlasništvu JP, zemljište oko nje je u vlasništvu opštine. Prisutni su izneli podatak da na 2 ha imamo 4 objekta i da postoji višak prostora. Postoje 2 načina kako da se postupi u ovom slučaju:

1) odraditi zemljište za redovnu upotrebu pa projekat preparcelacije 2) izvršiti parcelaciju preostalog dela sa osvrtom na zemljiste ispod zgrade


O ovome treba razmisliti jer ako možemo da ovu parcelu podelimo bilo bi nam od značaja ukoliko se pojavi potencijalna donacija. Ovo nam je kapital kojim raspolažemo, jer prava je šteta ostaviti prostor oko zgrada. Nije cilj da opština ima mrtav kapital, već naprotiv. Procena poreske uprave je da se cena ovog zemljišta po aru kreće od 1000-2000 eura.


Sledeće pitanje konsultanata se odnosilo na objekte vodovodne kanalizacije, tj. koliko ima vodovodno-kanalizacionih objekata koje nemaju tehničku dokumentaciju. Odgovor od strane predstavnika JKP je da većina nema, postupci za dobijanje tehničke dokumentacije su u toku, ali do sada većina je bez upotrebne dozvole.


Predstavnik Javnog preduzeća za izgradnju izneo je informaciju da su u postupku uknjižavanja fekalne kanalizacije. Ističu problem dobijanja saglasnosti od fizičkih lica kroz čije posede prolazi mreža. U većini slučajeva je praksa da se pozovu na pravo službenosti. Cenu naknade sa drugom stranom u postupku određuje veštak koji takođe ima pravo na nadoknadu. Savet konsultanata je da posebno u slučajevima kada se javlja više fizičkih lica sa kojima treba regulisati postupak nadoknade zarad prolaska mreže je da svakako treba ponuditi nadoknadu a kasnije ukoliko dođe do primedbi vršiti pregovore. Konsultanti konstatuju da visina naknade za rešavanje prava službenosti ustaljeno se rešava dogovorom.


Na pitanje Božidara Glišovića, predstavnika Sprortskog saveza Opštine Gornji Milanovac, razgovaralo se i na temu bazena koji poseduje preduzeće "Tipoplastika", odnosno, ko je vlasnik, šta je do sada urađeno , da li je izvršena procena . Prisutni su istakli da je Tehnički fakultet izradio elaborat sanacije i bazen je i dalje u vlasništvu "Tipoplastike". Površina bazena sa pratećim objektima je više od 1 ha. Mora se izvršiti procena vrednosti, potrebno je kontaktirati Republičku poresku upravu. Treba voditi računa da lokacija koja se nudi za razmenu bude približne vrednosti, a takođe videti i ko će nadoknaditi razliku u ceni. O svemu ovome odlučuje skupština opštine ali je zanimljivo razmisliti i o ovoj mogućnosti, posebno ukoliko preduzeće "Tipoplastika"duguje lokalnoj samoupravi iznos poreza-može se izvršiti nekakav vid kompenzacije.


Od strane konsultanata pokrenulo se pitanje vezano za vodotoke II kategorije. Konstatovano je da su oni u nadležnosti lokalne samouprave i da nas čeka neki budući posao oko upisivanja mreže ovih vodotokova i snimanja istih.


Za sledeći sastanak potrebno je izlistati spisak objekata koju koristi opština Gornji Milanovac, radi kreiranja portfolija opštine. Takođe je traženo da se dostave procene Poreske uprave o ceni zemljišta oko stambenih zgrada.


Sastanak se završio u 14.30 minuta.


Zapisnik sačinila:
Dušica Nešović, koordinator na projektu


deca u razvoju    deca u razvoju    deca u razvoju
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!