opstina gornji milanovac

10. mart 2017.
Održana osamnaesta sednica Opštinskog veća


U Velikoj sali organa opštine Gornji Milanovac održana je osamnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu bilo je 20 tačaka dnevnog reda, koje su većnici usvojili jednoglasno.


Na početku sednice većnici su usvojili zapisnike sa 16. sednice Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac, održane 9. februara 2017.godine i 17. sednice Opštinskog veća, održane 20.februara 2017.godine.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanje predloga Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu.


„Izuzetno sam zadovoljan kako smo ove godine uradili Program koje je Veće usvojilo. Imamo tri nove mere: subvencionisana proizvodnja organske hrane, veštačko osemenjavanje goveda i treća mera su podsticaji za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada i rasadnika. Ove tri mere će značajno poboljšati našu poljoprivrednu proizvodnju“, istakao je predsednik opštine Dejan Kovačević govoreći o novinama u Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu.


Još jedna tačka dnevnog reda bila je u vezi sa poljoprivredom. Kao sedamnaestu tačku Opštinsko veće donelo je Zaključak o nabavci i isporuci protivgradnih raketa. Opština Gornji Milanovac će nabaviti rakete i ustupiti ih Republičkom Hidrometeorološkom zavodu koji će ih proslediti Radarskom centru „Bukulja“.


gm

Treća tačka dnevnog reda bilo je razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu.


„Po stupanju na dužnost predsednika opštine prvi put sam zatražio reviziju od Državne revizorske institucije, koja nam je omogućila da to izvrši treće lice. Ove godine to radimo po istom sistemu i principu jer želimo da transparentnost uvedemo kao nešto što je obaveza lokalne samouprave, a opština Gornji Milanovac nema šta da krije, čak šta više imamo mnogo stvari sa kojima se možemo pohvaliti. Revizija završnog računa je i zakonska obaveza, a to nije poštovano u nekom ranijem periodu. Građani Gornjeg Milanovca moraju u svakom momentu znati na šta je potrošen novac iz opštinske kase“, rekao je predsednik opštine.


Dve tačke dnevnog reda odnosile su se na Javno preduzeće za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje i to razmatranje Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu i razmatranje Odluka Upravnog odbora JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje, broj: 379/2017 i 381/2017 od 23. februara 2017. godine.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju predlogaOdluke o davanju u zakup k.p. broj 479/1 KO Donja Vrbava i zgrade koja se nalazi na istoj parceli za potrebe Lovačkog udruženja „Vojvoda Milan Obrenović“ Gornji Milanovac, i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i donošenje. Prema rečima načelnika Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Dejana Veljovića, objekat bi se dao u zakup na 10 godina i zakupac bi preuzeo obavezu da adaptira objekat i plaća neophodne dažbine.


Usvojen je Zaključak o davanju mišljenja na Rešenje predsednika opštine Gornji Milanovac o utvrđivanju jedinstvene ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja po detetu za 2017. godinu u Predškolskoj ustanovi „Sunce“ Gornji Milanovac.


„Cena vrtića bi trebalo da se odredi u februaru mesecu za tekuću godinu ali je nama kasnio predlog iz same Predškolske ustanove „Sunce“. Inače, cena se svake godine usklađuje na isti način, ali predlog za usklađivanje ekonomske cene stiže iz same Predškolske ustanove, taj predlog je kasnio i ja ću tražiti odgovor od direktora Predškolske ustanove „Sunce“ šta je bio razlog za to“, istakao je predsednik opštine govoreći o ovoj temi.


I sledeće tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene:

-Razmatranje Nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnim odnosima, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Gornji Milanovac.

-Razmatranje Nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“ Gornji Milanovac.

-Razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač opština Gornji Milanovac, za period od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine.

-Razmatranje Predloga Rešenja po žalbi Ranisavljević Predraga iz Gornjeg Milanovca izjavljene na rešenje Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac broj: 4-06-351-667/2016 od 18.01.2017. godine i Zaključak Opštinske uprave broj: 4-06-351-803/2016 od 24.01.2017. godine

-Razmatranje Predloga Rešenja po žalbi Ranisavljević Predraga iz Gornjeg Milanovca izjavljene na rešenje Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac (Odeljenje za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju - Odsek za lokalnu poresku administraciju), broj: 434/1/2017od 1.02.2017. godine.

-Razmatranje Predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac za 2017. godinu.

-Razmatranje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja Gornji Milanovac za 2017. godinu.

-Razmatranje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac.

-Razmatranje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana za 2017. godinu - osnovno obrazovanje.

-Razmatranje Predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.

-Razmatranje predloga Rešenja o promeni aproprijacije.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!