opstina gornji milanovac

1. novembar 2016.
Peta sednica Skupštine opštine


U petak, 28.oktobra 2016.godine, održana je peta redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac.


Na početku sednice, donet je novi Statut opštine Gornji Milanovac. Ono što je glavna novina u odnosu na prethodni jeste izgled grba i zastave, a uvedena je i slava opštine Svete Trojice - silazak Svetog Duha na apostole- Duhovi, koju slavi i Crkva u Gornjem Milanovcu. Vršilac dužnosti direktora Muzeja rudničko - takovskog kraja Aleksandar Marušić istakao je da je centralni deo grba iskorenjeni zlatni plodonosni hrast koji je simbol ne samo naše borbe u Takovu 1815.godine, već simbolizuje i jedan naš zapis, okupljanje oko Svetog drveta. Tu je upisan i jedan grčki ili vizantijski krst sa jednakim veličinama krakova, koji je simbol naše vere i našeg pravoslavljagde mora dominirati crvena boja. Po heraldičkim principima, štit plave boje na grbu na kome se nalazi jedna bedemska kruna sa tri ispupčenja ili merlona trebalo bi da predstavlja da smo mi jedna oblast od 50.000 - 70.000 stanovnika. Crveni lav koji se nalazi sa strane je simbol srednjeg veka i dinastije Brankovića, a zlatni lav predstavlja dinastiju Obrenovića. U središnjem delu nalazi se poluvenac od biljke brusnice. Zeleni deo simbolizuje obrise planine Rudnik. Zastava koja je deo grba je jedno plavo i jedno belo polje sa grčkim crvenim krstom i vencem od zelenog lišća, od pet cvetova, kao simbola praznika Cveti 23.aprila 1815.godine, kada je u Takovu podignut Ustanak. Srpsko heraldičko društvo pokušalo je kroz ovaj znak da prikaže viševekovnu istoriju Gornjeg Milanovca i čitavog rudničko - takovskog kraja.


"Statut opštine Gornji Milanovac bio je usvojen 2008.godine, dok su 2014.godine bile samo izmene i dopune kada je Statutarna komisija donela samo prečišćen tekst u kome su sadržani i Statut iz 2008.,2009., 2011., 2013.,i 2014. godine. Ovom prilikom Komisija koja je radila na izradi Statuta vodila se za tim da Statut bude jedan opšti akt. Naime, Opštinsko veće je u prethodnom periodu preuzimalo nadležnosti koje nisu u skladu sa zakonom. Zakon o lokalnoj samoupravi jasno je nabrojao nadležnosti Opštinskog veća i to osam nadležnosti, dok je u prethodnom Statutu Opštinsko veće imalo petnaest nadležnosti, što je u apsolutnoj nesaglasnosti sa zakonom. Ovim Statutom predviđeno je i formiranje Zaštitnika građana na jedan transparentan i nepolitički način iz razloga što se telo koje će ga birati i mandat tog tela potpuno razlikuje sa mandatom Skupštine. Mislim da je neophodno da se promeni Statut naše opštine, barem da Opštinsko veće može donositi odluke koje su u skladu sa zakonom" , istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović.


Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda predsednik opštine Dejan Kovačević istako je da je Statut upodobljen sa zakonom, da ga je izradio tim pravnika i da je bio na Javnoj raspravi, kao i da se Statutom ustanovljava jedna nova stvar - Zaštitnik građana. Na ovoj sednici doneta je odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća - Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" Gornji Milanovac.


Odbornici Skupštine opštine doneli su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.


"Skupština opštine je 2012.godine donela Odluku o lokalnim komunalnim taksama koja je 2014. godine pretrpela dve izmene. Ovom sada izmenom pristupa se iz razloga propisivanja konkretnih mera radi naplate zauzeća javnih površina. U osnovnom delu odluke propisan je način naplate, podnošenje prijave i organ koji je nadležan za utvrđivanje i naplatu svih lokalnih komunalnih taksi. U drugom delu odluke,kod tarifnih brojeva, menja se samo tarifni broj 3. Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe smanjuje se za obveznike i to za više od 20%. Oni koji su do sada plaćali ovu taksu u iznosu od 12 dinara dnevno po metru kvadratnom sada će plaćati 10 dinara, oni koji su plaćali 10 dinara dnevno po metru kvadratnom sad će plaćati 8 dinara, oni koji su plaćali 5 dinara dnevno po metru kvadratnom u drugoj zoni sada će plaćati 3 dinara, dok oni koji su plaćali 3 dinara dnevno po metru kvadratnom u trećoj zoni sada će plaćati 2 dinara. Taksa za treću zonu primenjivaće se za korišćenje prostora na javnim površinama i u svim ostalim delovima opštine Gornji Milanovac. Taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu rešenja Opštinske uprave. Međutim, postojali su obveznici koji u prethodnom periodu ovu taksu uopštenisu plaćali i to je bilo u slučajevima kada su ta lica tražila odobrenje Opštinske uprave za zauzeće javnih površina, oni to odobrenje nisu dobili iz razloga što ne ispunjavaju određene urbanističke zahteve koji su propisani Odlukom o komunalnim delatnostima. U tom pogledu nema nikakvog osnova za naplatu i mogli su da rade šta god hoće, što znači da imaju poslovni prostor na javnoj površini i da za to nikom ništa ne plaćaju, da se bogate na teret svih građana opštine Gornji Milanovac. Usvajanjem ove odluke to više neće biti moguće. U slučajevima kada se koristi veća površina od one koja je prijavljena, kada se prostor koristi i pored postojanja rešenja kojim se zahtev odbija, kada se prostor koristi faktički ili kada nije podneta prijava kao i kada se prostor na javnoj površini koristi nakon isteka perioda za koji je postojalo odobrenje, izaći će naše inspekcijske službe i utvrdiće takav način korišćenja s tim da će takvi obveznici plaćati tri puta veći iznos nego oni koji u skladu sa ovom odlukom postave objekat na javnoj površini po sledećim tarifama: ekstra zona 30 dinara dnevno po metru kvadratnom, I zona 24 dinara dnevno po metru kvadratnom, II zona 9 dinara dnevno po metru kvadratnom i III zona 6 dinara dnevno po metru kvadratnom. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi održavanja javne manifestacije, vašara, prezentacije proizvoda, plaća se lokalna komunalna taksa dnevno u iznosu od 750 dinara po metru kvadratnom. Ovo se odnosi na slučaj vašara koji je dosada organizovala i naplaćivala, bez pravnog osnova,Mesna zajednica Gornji Milanovac, a naplaćivala je 2.650 dinara po metru kvadratnom. U prethodnom periodu naplata je bila dobra ali samo za one koji su ovu taksu plaćali, dok su postojali i oni koji nisu plaćali zato što im Odeljenje za urbanizam nije dalo saglasnost da koriste javni prostor. Postojala su povlašćena lica koja su postavljala svoje objekte na javnu površinu, nisu ispunjavali urbanističke uslove i nikom ništa nisu plaćali a bogate se na račun svih građana opštine Gornji Milanovac. Ovom Odlukom to više neće moći" , istakao je načelnik Opštinske uprave.
gm    gm

gm   

"Ponosan sam što će ovaj saziv Skupštine doneti ovakvu odluku, jer neće više u Gornjem Milanovcu bitigrađana prvog ili drugog reda. Neće više biti povlašćenih. Od kontrolisanih objekata u jednom danu, od njih trideset, pet je imalo urednu dokumentaciju i plaćalo zakup, ostali su bili odbijeni od Odeljenja za urbanizam ili se nisu prijavili uopšte, što je rađeno godinama unazad. Urbanizam donese rešenje da objekat tu ne može da stoji, a koristi se u javne namene, koristi se za obavljanje delatnosti, a opštini se ne plaća ništa. Mi budžet opštine moramo da punimo jednako prema svima. Zoniranje postoji od 2012.godine. Dok je sadašnja opozicija bila na vlasti 90% ugostiteljskih objekata nije plaćalo zakup javne površine" , naveo je predsednik opštine Dejan Kovačević,diskutujući po ovoj tački dnevnog reda.


U nastavku sednice doneta je Odluka o prestanku važenja Odluke o finansiranju sporta i fizičke kulture iz budžeta opštine Gornji Milanovac. Predsednik opštine istakao je da stavljanjem van snage ove Odluke ne znači da će opština prestati da finansira sport u Gornjem Milanovcu. Naime, u Nacrtu novog budžeta ostaju ista sredstva kada je u pitanju finansiranje sporta. Takođe, na sajtu Ministarstva omladine i sporta mogu se pogledati koji su to kriterijumi i prema kojim kriterijumima će oština Gornji Milanovac finansirati sport.


Skupština je donela i Zaključak o prihvatanju odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje.


Kada je u pitanju Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac, načelnik Opštinske uprave naveo je da je Skupština opštine još 2010.godine donela odluku da opština ima 24 matična područja, najviše u celoj Republici Srbiji, gde je neophodno da u svakom matičnom području radi jedan ili više zamenika matičara, što je armija od 50 ljudi. Sada, ovom Odlukom, predviđeno je da opština Gornji Milanovac bude jedno matično područje za sva naseljena mesta na teritoriji opštine Gornji Milanovac i kao takva prosleđena je Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, od koga je dobijena saglasnost. Ova odluka primenjivaće se od 1.januara 2017.godine, tako da je opština Gornji Milanovac na vreme uskladila ovu Odluku sa Zakonom o matičnim knjigama.


Na kraju zasedanja, Skupština opštine dala je saglasnost za postavljanje dečijih mobilijara u dvorištu Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac - objekat u Pranjanima.


Na ovoj sednici doneto je i Rešenje o obrazovanju Komisije za planove, kao stalno radno telo Skupštine opštine Gornji Milanovac.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!