opstina gornji milanovac

21. septembar 2016.
Četvrta sednica Skupštine opštine


Skupština opštine Gornji Milanovac održala je u ponedeljak 19.09.2016. godine svoju četvrtu redovnu sednicu.


Sednicom je predsedavao zamenik predsednika Skupštine opštine Gornji Milanovac Boško Milovanović. Na početku sednice konstatovano je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata odborniku Skupštine opštine Gornji Milanovac Aleksandru Jevtoviću sa izborne liste "ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE", usled preuzimanja posla, odnosno funkcije, koja je po zakonu nespojiva sa funkcijom odbornika kao i da su ispunjeni uslovi za prestanak funkcije predsednika Skupštine opštine Gornji Milanovac usled prestanka mandata odbornika. Nakon toga, Skupština opštine donela je Odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku Skupštine opštine, Ivanu Pavloviću.


U okviru četvrte tačke dnevnog reda odbornici su doneli Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za period od 01.01. do 30.06.2016. godine.


"Javnom preduzeću za izgradnju opštine opredeljeno je dodatnih 1.600.000,00 dinara za rekonstrukciju Železničke ulice kod Vrtića (objekat II) kako bi se omogućio bezbedniji prilaz, kao i 4.500.000,00 dinara za regulaciju potoka Jakljevo. Ova sredstva su udružena sa sredstvima Republike. Ministarstvo omladine i sporta opredelilo je 39.000.000,00 dinara za završetak Aneksa sportske hale "Breza". Javnom preduzeću za puteve opredeljeno je 800.000,00 dinara za popravku puta pored klizišta u Lunjevici, 300.000,00 dinara za nabavku cevi i rizle, 1.270.000,00 dinara za nabavku opreme za zimsku službu, 1.500.000,00 dinara za nabavku goriva čija je potrošnja do aprila prešla polovinu planirane potrošnje. Sa petnaest putnih pravaca u postupku javnih nabavki ostvarena je ušteda Javnog preduzeća za puteve u iznosu od 12.077.000,00 dinara. Ta sredstva su raspoređena Srezojevcima, Bogdanici, Trudelju, Brezni, Brusnici, Gornjoj Vrbavi, Pranjanima, Jablanici i Donjoj Vrbavi. Ravnomerno su zastupljena sela u svim delovima naše opštine i ovo je novac kojim opština Gornji Milanovac gradi lokalne puteve bez učešća građana", istakao je predsednik opštine Dejan Kovačević.


Takođe, predsednik opštine istakao je da je opština Gornji Milanovac, kao jedan od osnivača Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje, opredelila dodatnih 4.000.000,00 dinara na ime njenog učešća u investicionim aktivnostima ovog javnog preduzeća, 1.200.000,00 dinara za naknadu štete usled ujeda pasa lutalica, 1.100.000,00 dinara Tehničkoj školi "Jovan Žujović" po presudi Apelacionog suda. Predsednik je istakao da su škole dobile direktivu da konsulutuju Opštinskog pravobranioca pre nego što uđu u sudski spor, a ne kao do sada da ne obaveštavaju Opštinsku upravu o pokrenutim sporovima. Javnom preduzeću za puteve opredeljeno je 1.500.000,00 dinara na ime izgubljenog sudskog spora za naknadu štete, izgubljene dobiti i troškova parničnog postupka. Treći spor za koji opština mora da opredeli dodatna sredstva su za Mesnu zajednicu Rudnik za isplatu zarada u iznosu od 820.000,00 dinara a tiče se isplate naknade zarade i sudskih troškva za platu sekretara Mesne zajednice. "Taj problem je aktuelan već nekoliko godina ali nažalost niko nije hteo da ga rešava. Sada već bivši predsednik Mesne zajednice bio je u obavezi da rešava pitanje plate zaposlenog, a ne da taj problem ostavlja, jer jasno u ugovoru piše da je Mesna zajednica dužna da obezbedi zaradu zaposlenom sekretaru", rekao je predsednik opštine. Kod Predškolske ustanove "Sunce" kroz rebalans budžeta izvršeno je preusmeravanje sredstava u iznosu od 3.450.000,00 dinara u cilju opremanja novosagrađenog prostora za smeštaj dece. Odgovarajući na primedbe odbornika Dragana Đorđevića da je Mesnoj zajednici Pranjani opredeljeno 2.000.000,00 dinara za rešavanje sudskih sporova, predsednik opštine istakao je da je iznos od 2.000.000,00 dinara opredeljen Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac a ne Mesnoj zajednici Pranjani i to za obrazovanje kancelarije Opštinske uprave, kako bi se olakašlo građanima sa tog područja da ne dolaze svakodnevno u Gornji Milanovac. Što se tiče Mesne zajednice Gornji Milanovac, od sledeće godine, naknada od vašara neće biti u nadležnosti Mesne zajednice, a neće postojati ni naknada za predsednika Saveta mesne zajednice kao ni za članove dok opština ne bude konsultovana oko toga.


Skupština opštine je sa 44 glasa "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez "UZDRŽANIH" glasova donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu.


U nastavku sednice doneta je Odluka o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu. "Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom uređuje se, pored ostalog, poseban podsticaj rađanju kroz ustanovljenje prava na roditeljski dodatak kao oblik finansijske pomoći za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Članom 9. stav 4. istog zakona predviđena je mogućnost da opština može da utvrdi i veći obim prava od prava utvrđenih ovim zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na opštinski roditeljski dodatak koji može ostvariti majka pod uslovom da u momentu rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Takođe, vodeći računa o dosadašnjoj praksi u primeni prethodne Odluke gde su određena lica ostajala bez prava na opštinski roditeljski dodatak, iako su deca rođena na teritoriji naše opštine i u porodici koja živi na teritoriji naše opštine, predviđene su posebne situacije u kojima majka ostvaruje pravo pod posebnim uslovima. Prva takva situacija je kada majka ima status izbeglog, odnosno interno raseljenog lica, pod uslovom da na dan rođenja deteta ima boravište na teritoriji opštine Gornji Milanovac; da živi u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac minimum godinu dana pre rođenja deteta; druga situacija je da majka nema državljanstvo Republike Srbije, a živi u braku odnosno vabračnoj zajednici sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac minimum godinu dana pre rođenja deteta. Ovim izuzecima omogućen je ravnopravan tretman majki sa prebivalištem na teritoriji opštine sa majkama u statusu izbeglog ili interno raseljenog lica sa boravištem na teritoriji opštine i nedržavljanki koje su se doselile i zasnovale zajednicu života sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji naše opštine. Pored toga pravo na roditeljki dodatak ostvaruje se i za petorođenu i decu kasnijeg reda rođenja bez ograničenja, dok se republički dodatak može ostvariti zaključno sa četvrtim detetom. Za prvorođeno i drugorođeno dete iznos od 60.000,00 dinara, isplaćuje se tako što se iznos od 30.000,00 dinara isplaćuje jednokratno i još 30.000,00 dinara u šest jednakih mesečnih rata. Za trećerođeno i decu kasnijeg reda rođenja iznos je povećan na 100.000,00 dinara, s tim što se iznos od 70.000,00 dinara isplaćuje jednokratno i još 30.000,00 dinara u šest jednakih mesečnih rata. Pored ovog prava utvrđeno je i posebno pravo na novčanu čestitku u iznosu od 60.000,00 dinara majci prvorođene bebe u Novoj godini u Opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu, bez obzira da li ima prebivalište na teritoriji naše opštine. O pravima iz ove Odluke u prvom stepenu odlučuje rešenjem predsednik opštine, kao naredbodavac budžeta, a na predlog Opštinske uprave, kojoj korisnici podnose zahtev sa propratnom dokumentacijom. Po žalbi na prvostepeno rešenje odlučuje Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac. Ovim su rešene nelogičnosti prethodne odluke prema kojoj se odlučivalo o pravima na osnovu rešenja Opštinske uprave koje samo po sebi nije bilo dovoljno već je u svakom konkretnom slučaju moralo biti donošeno rešenje predsednika opštine o prenosu sredstava za isplatu sa pozicije predsednika opštine na tekući račun korisnika prava koji je određen rešenjem", istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović.


Skupština opštine donela je Odluku o ostavrivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Gornji Milanovac. S obzirom da je 25.06.2016. godine izmenjen Pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016. godinu, predviđeno je da se o trošku sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje. Prema novoj Odluci o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Gornji Milanovac pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može da ostvari par ukoliko je prethodno bez uspeha imao tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstevnog osiguranja. Predviđen je i izuzetak kojim pravo na naknadu troškova može da ostvari i par koji je imao samo jedan ili dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje i to ukoliko je žena navršila 38 godina pre nego što je mogla da iskoristi pravo na maksimalan broj pokušaja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. O pravu na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju odlučuje predsednik opštine rešenjem, na osnovu koga se sa korisnicima zaključuje ugovor. Sredstva koja se odobravaju i prenose zdravstvenoj ustanovi po osnovu ugovora su strogo namenska i ne smeju se koristiti u druge svrhe sem za plaćanje troškova vantelesne oplodnje.


Takođe, doneta je Odluka o stipendiranju učenika i studenata sa teritorije opštine Gornji Milanovac. "Ovim predlogom krug korisnika opštinske stipendije proširen je u odnosu na dosada važeću Odluku o stipendiranju učenika i studenata. Novina je da će opština stipendirati studente prve godine studija koji su u prethodnoj godini završili srednju školu i bili nosioci Vukove diplome. Pored toga, postignuti rezultat na studijama se neće utvrđivati za sve godine studija, kao do sada, nego samo u odnosu na prethodnu završenu godinu. Neophodno je da student u prethodnoj godini studija ostvari prosek od najmanje 8,5. Time se želi nagraditi nečiji trud i rad u prethodnoj godini i podsticati na rad i ostvarivanje rezultata i u narednoj godini studija. Sam postupak je preciziran i pojednostavljen. Smanjen je obim dokumenata koje učenici i studenti prilažu. Naime, ukinuta je obaveza da učenici i studenti uz ostalu dokumentaciju prilažu i ugovor koji bi ukoliko bi dobili stipendiju potpisali sa opštinom. Konkurs svake godine raspisuje Komisija za učeničke i studentske stipendije, koju imenuje Opštinsko veće, a koja ima predsednika i 4 člana. Žalba na odluku Komisije može se uputiti Opštinskom veću. Iznose stipendija utvrđuje predsednik opštine, koji zaključuje ugovore o stipendiranju. Isplata se vrši preko poslovne banke u deset mesečnih rata", istakao je načelnik Opštinske uprave Aleksandar Jevtović. Predsednik opštine, diskutujući po ovoj tački, istakao je da je ovo prvi put da opština nagrađuje studente prve godine studija i da je kategorija nosioca Vukove diplome najbolja koju smo mogli naći jer ipak su to učenici koji su reprezent naše opštine i opština trebe da stipendira njihovo školovanje od prve godine studija.


Na sednici Skupštine opštine doneta je i Odluka o pravu na besplatan boravak trećeg i svakog narednog deteta sa teritorije opštine Gornji Milanovac u Predškolskoj ustanovi "Sunce", kao i Odluka o izmenama i dopunama odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac.


Usvojena su i sledeća akta: Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, Zaključak o usvajanju Informacije o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac za početak školske 2016/2017. godine, Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu, Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu.


U daljem toku sednice Skupština opštine dala je saglasnost na: Izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" za 2016 .godinu, Izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, Izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu kao i Izmene programa poslovanja Javnog preduzeća "Sportsko - rekreativni centar" Gornji Milanovac.


Donet je Zaključak o usvajanju Izveštaja o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra "Bukulja" za period od 15.04. - 15.07.2016. godine. Usvojen je izveštaj o realizaciji programa poslovanja Javnog preduzeća "Rzav" Arilje za period januar – jun 2016. godine.


Skupština opštine utvrdila je Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta i uputila ga Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine radi donošenja Rešenja o obrazovanju Komisije.


Doneto je Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Gornji Milanovac, kao i Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora ETŠ "Knjaz Miloš" Gornji Milanovac, kao predstavnika jedinice lokalne samouprave.


Na sednici niko od odbornika nije postavio odborničko pitanje.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!