opstina gornji milanovac

22. avgust 2016.
Održana šesta sednica Opštinskog veća


Na danas održanoj sednici Opštinskog veća razmatrano je 13 tačaka dnevnog reda.


Na početku sednice Opštinsko veće donelo je Zaljučak o utvrđivanju Predloga odluke o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu na teritoriji opštine Gornji Milanovac i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na Opštinski roditeljski dodatak koji može ostvariti majka pod uslovom da u momentu rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Takođe, vodeći računa o dosadašnjoj praksi u primeni prethodne Odluke gde su određena lica ostajala bez prava na opštinski roditeljski dodatak iako su deca rođena na teritoriji naše Opštine i u porodici koja živi na teritoriji naše Opštine predviđene su posebne situacije u kojima majka ostvaruje pravo pod posebnim uslovima a to su da majka ima status izbeglog/interno raseljenog lica, pod uslovom da na dan rođenja deteta ima boravište na teritoriji opštine Gornji Milanovac; da živi u braku /vanbračnoj zajednici sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac minimum godinu dana pre rođenja deteta; kao majka koja nema državljanstvo Republike Srbije, a živi u braku /vabračnoj zajednici sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac minimum godinu dana pre rođenja deteta. Ovim izuzecima omogućen je ravnopravan tretman majki sa prebivalištem na teritoriji opštine sa majkama u statusu izbeglog ili interno raseljenog lica sa boravištem na teritoriji opštine i nedržavljanki koje su se doselile i zasnovale zajednicu života sa ocem deteta koji ima prebivalište na teritoriji naše opštine. Pravo na roditeljki dodatak ostvaruje se i za petorođenu i decu kasnijeg reda rođnja bez ograničenja, a za republički roditeljski dodatak zaključno sa četvrtim detetom.


U odnosu na prethodnu Odluku promenjeni su i iznosi opštinskog roditeljskog dodatka. Za prvorođeno i drugorođeno dete iznos od 60.000,00 dinara, isplaćuje se tako što se iznos od 30.000,00 dinara isplaćuje jednokratno i još 30.000,00 dinara u šest jednakih mesečnih rata. Za trećerođeno i decu kasnijeg reda rođenja iznos se uvećava na 100.000,00 dinara, s tim što se iznos od 70.000,00 dinara isplaćuje jednokratno, a iznos od 30.000,00 dinara u šest jednakih mesečnih rata.


Pored ovog prava utvrđeno je i posebno pravo na novčanu čestitku u iznosu od 60.000,00 dinara majci prvorođene bebe u Novoj Godini u Opštoj bolnici opštine Gornji Milanovac bez obzira da li ima prebivalište na teritoriji naše opštine.


Takođe ono što je novina u odnosu na prethodnu Odluku tiče se rešavanja o pravima iz Odluke. Naime o pravima iz ove Odluke u prvom stepenu odlučuje Predsednik opštine, na predlog Opštinske uprave, kojoj korisnici podnose svoje zahteve, dok po žalbi na prvostepeno rešenje rešava Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac. Time su rešene nelogičnosti prethodne odluke prema kojoj se odlučivalo o pravima na osnovu rešenja Opštinske uprave koje samo po sebi nije bilo dovoljno da se u svakom konkretnom slučaju izvrši isplata već je Predsednik opštine na osnovu rešenja Opštinske uprave morao da donosi posebna rešenja o isplati.


Predsednik opštine Dejan Kovačević je istakao da će po prvi put u Gornjem Milanovcu izbegla i interno raseljena lica moći da ostvare pravo na ovu naknadu, jer protekom godina koliko oni borave na našoj teritoriji uvideli smo da su to naši sugrađani koji se moraju uklopiti u naše društvo, a opština je dužna da im obezbedi ravnopravan tretman. Takođe, predsednik je istakao da će i u narednom periodu, u zavisnosti kakvo bude stanje u budžetu, Opština iznalaziti bolja rešenja i ovu odluku menjati a sve u cilju podsticanja nataliteta u našoj opštini.


U okviru treće tačke dnevnog reda Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju Predoga odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Gornji Milanovac i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Naime, 25.06.2016.godine izmenjen je Pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o obimu i sadržaju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2016.godinu kojim je predviđeno da se o trošku sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje. Prema novoj Odluci o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju iz budžeta opštine Gornji Milanovac pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju može da ostvari par ukoliko je prethodno bez uspeha imao tri pokušaja vantelesne oplodnje na teret sredstava obaveznog zdravstevnog osiguranja. Predviđen je i izuzetak kojim pravo na naknadu troškova može da ostvari i par koji je imao samo jedan ili dva neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje i to ukoliko je žena navršila 38.godina pre nego što je mogla da iskoristi pravo na maksimalan broj pokušaja na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. O pravu na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju odlučuje Predsednik opštine rešenjem na osnovu koga sa korisnicima zaključuje ugovor. Sredstva koja se odobravaju i prenose zdravstvenoj ustanovi po osnovu ugovora su strogo namenska i ne smeju se koristiti u druge svrhe sem za plaćanje troškova vantelesne oplodnje.


Opštinsko veće donelo je Zaključak o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o Opštinskom pravobranilaštvu i uputilo ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Naime, Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu od 10.06.2016.godine, neophodno je izmeniti samo u delu koji se odnosi na prečnik pečata, tj.umesto dosadašnjih 45 mm treba da stoji 32 mm. U ostalom delu Odluka ostaje nepromenjena.


Na današnjoj sednici doneto je Rešenje o raspodeli sredstava po osnovu javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2016.godini.


Donet je Zaključak o usvajanju zapisnika Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa i napada pasa lutalica.


U daljem toku sednice doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana Muzeja rudničko- takovskog kraja Gornji Milanovac za 2016.godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova i planova rada mesnih zajednica Pranjani, Šilopaj i Kamenica za 2016.godinu, Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetska rezerve kao i Rešenja o promeni aproprijacije.


Donet je Zaključak o prihvaranju izveštaja o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji radarskog centra "Bukulja" za period od 15.04.-15.07.2016.godine i upućen Skupštini opžtine na razmatranje i usvajanje.


Prihvaćena je odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje, o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja Javnog preduzeća "Rzav" Arilje za period januar-jun 2016.godine i upućena Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Na današnjoj sednici doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Komisija će imati zadatak da locira parcele u državnom vlasništvu jer se po nekim preliminarnim rezultatima ipak deo tog zemljišta obrađuje a nema sklapanja ugovora o davanju u zakup, te opština nema prihoda od toga. Kada Komisija utvrdi koliko se takvog zemljišta obrađuje, za sledeću sezonu će se putem javnog nadmetanja izdati, i to je jedan od osnovnih prihoda Opštine. Boljom kontrolom i naplatom tih prihoda moramo nadomestiti gubitak koji će po osnovu poreza na zarade biti umanjen kao transfer sa Republike, istako je Predsednik opštine Dejan Kovačević.
gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!