opstina gornji milanovac

22. jul 2016.
Održana peta sednica Opštinskog veća


gm

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća razmatrano je 28 tačaka dnevnog reda.


Na početku sednice doneto je Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac. Za načelnika Opštinske uprave postavljen je Aleksandar Jevtović, diplomirani pravnik iz Gornjeg Milanovca,na mandatni period od pet godina.


U daljem toku sednice Opštinsko veće prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za period od 01.01.2016. - 30.06.2016.godine i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Naime, Skupština opština donela je 13.novembra 2015.godine Odluku o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, kojom su utvrđeni prihodi i rashodi budžeta opštine Gornji Milanovac u iznosu od 1.332.259.000,00 dinara. U prvih šest meseci 2016.godine prihodi budžeta ostvareni su sa 43,78% ili u iznosu od 562.020.594,00 dinara od planiranih 1.283.676.000,00 dinara na godišnjem nivou. Najznačajnije mesto zauzima porez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 288.536.041,00 dinara tj.50,76% od plana na godišnjem nivou što je 8,27% više nego u u istom periodu prethodne godine. U okviru poreza najznačajnija sredstva su ostvarena po osnovu poreza na zarade 247.471.436 dinara, poreza na samostalne delatnosti 19.926.255 dinara. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta prema Zakonu o izgradnji ukinuta je 31.12.2013.godine pa je ovaj prihod integrisan u porez na imovinu. Međutim, po osnovu preostalih dugovanja iz prethodnih godina u vremenu kada je rađen budžet za 2016. godinu po ovom osnovu planiran je priliv od 74.000.000,00 dinara od čega je u ovom periodu naplaćeno svega 539.833,00 dinara, ali se mora istaći da je nakon usvajanja Odluke o budžetu za 2016. godinu krajem 2015. godine naplaćeno 74.991.955,00 dinara od Ministarstva odbrane Republike Srbije. "Na žalost taj planirani prihod usvojen odlukom o budžetu ostao je za 2016. godinu i sa tim se moramo ozbiljno pozabaviti do kraja godine", istakao je Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta kao i naknada za korišćenje mineralnih sirovina ostvarene su sa znatno niskom stopom, od planiranih 45.000.000,00 dinara od naknade za mineralne sirovine u budžet opštine uplaćeno je samo 10.652.181,00 dinara. Planirani prihod od opštinskih administrativnih taksi realizovan je u ovom periodu sa 59,33 %. Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje beleži značajan rast čak 50% i u ovom periodu uplaćeno je 7.310.123,00 dinara što je na nivou 73,10 % od godišnjeg plana. Značajno je istaći da su uplaćena sredstva u budžet opštine od strane pojedinaca iz seoskih mesnih zajenica u ovom periodu iznosila svega 7.568.610 dinara, što iznosi 18,60% od planiranih iznosa za 2016. godinu. "Znači Javno preduzeće za puteve nije radilo svoj posao", istakao je Predsednik opštine.


Što se tiče planiranih rashoda i izdataka Odlukom o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu iznose 1.332.259.000 dinara i u ovom periodu su izvršeni u iznosu od 539.872.186 dinara tj.40,53%. Rashodi i plate kod svih budžetskih korisnika izvršeni su u proseku sa 49,53%, a pojedinačno izvršenje odnosi se na:


Skupštinu opštine čiji su ukupni rashodi izvršeni sa 44,51%,


Predsednika opštine čiji su ukupni rashodi izvršeni su sa 45,20% od plana na godišnjem nivou ali na pojednim pozicijama su sredstva gotovo 100% potrošena naravno u predizbornoj kampanji, kao i sredstva za poljoprivredu. Takođe utrošen je veliki deo sredstava sa pozicije socijalnih davanja. Tekuća budžetska rezerva je pred izbore nemilosrdno trošena na tim čuvenim telefonskim sednicama te je od planiranih 14.000.000,00 dinara za prvih šest meseci potršeno oko 8.000.000,00 dinara. Rešenjima Opštinskog veća od planiranih 14.000.000,00 dinara tekuće budžetske rezerve za prvih šest meseci tekuće godine raspoređeno je 7.901.910,00 dinara, a od ovog iznosa izvršeno je 5.203.524,24 dinara, što se tiče stalne budžetske rezerve raspoređeno je 173.000 dinara


Opštinsku upravu opštine Gornji Milanovac čiji su rashodi na poziciji kapitalnih ulaganja na razvoju zajednice od planiranih 225.000.000,00 dinara namenjenih za izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i građevinskih objekata kao i pribavljanja zemljišta, u ovom periodu utrošeno je 87.372.524,00 dinara ili 38,83 % od plana. Rebalansom budžeta prebačena su sredstva sa pozicije Tešića kuće, zatim 20.000.000,00 dinara namenjenih za rekonstrukciju dečijeg odmarališta u Buljarici kao i prethodnih godina i ovih šest meseci stoje neutrošena. Predsednik opštine je istakao da se pod hitno moraju preduzeti mere za zaštitu naše imovine i stvari u tim objektima. Što se tiče Fonda za zaštitu životne sredine od planiranih 13.020.000,00 dinara potrošeno je 4.059.167,00 dinara od čega je 3.500.722,00 dinara isplaćeno za iznošenje smeća sa područja seoskim mesnih zajednica.


Domu zdravlja od 32.000.000 dinara koliko je opredeljeno budžetom isplaćeno je 26.311.114,00 dinara za plate i druge obaveze za zaposlene koji su iznad broja zaposlenih koji je utvrđen kadrovskim planom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, s tim što je novim rebalansom budžeta opštine Gornji Milanovac opredeljeno još dodatnih 36.000.000,00 dinara što za ovu godinu iznosi preko 68.000.000,00 dinara. Planirana sredstva za osnovno obrazovanje u 2016.godini iznose 94.000.000,00 dinara od čega je u prvih šest meseci potrošeno 41.990.500,00 dinara ili 44,67%.Najveći deo sredstava je utrošen za plaćanje prevoza učenika i nastavnika 24.479.184,00 dinara. Ovaj rashod je skoro udvostručen u odnosu na isti period 2015.godine. Troškovi grejanja i utroška električne energije u ovom periodu su za 28,22% veći u odnosu na isti period prošle godine. Kod inkluzivnog obrazovanja od planiranih 5.700.000,00 dinara u ovom periodu utrošeno je 2.439.690,00 dinara, dok je za srednje obrazovanje finansijski plan prihoda izvršen sa 44,46%, te su i kod njih rashodi za prevoz zaposlenih udvostručeni u odnosu na prethodnu godinu. Za finansiranje Predškolske ustanove "Sunce" utrošeno je 55.321.363,00 dinara ili 47,69%. Najveće izvršenje rashoda je kod plata 46,070.776,00dinra. Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da se izuzetno u 2016. godinu mogu povećavati plate zaposlenima u pojedinim sektorima pa i predškolskim ustanovama za 4% te su zbog uvećanih osnovica za isplatu plata rebalansom budžeta obezbeđena sredstva u iznosu od 2.600.000,00 dinara. Što se tiče Centra za socijalni rad planirani rashodi su izvršeni sa 39,57%. Kod Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar" Gornji Milanovac izvršenje rashoda iznosi 50,90%, kod Muzeja rudničko- takovskog kraja, 49,18 %, kod Biblioteke "Braća Nastasijević" Kod ovih ustanova izvršenje rashoda se odvijalo u okvirima planiranih sredstava tako da nije bilo većih odstupanja osim kod prevoza i jubilarnih nagrada kao i kod plaćanja računa za električnu energiju. Ukupni rashodi kod Sportskog saveza su izvršeni sa 51,48 %, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac sa 50,82 %. Kod JKP "Gornji Milanovac" iz Gornjeg Milanovca u ovom periodu utrošeno je 2.656.041,00 dinara od planiranih 40.000.000,00 dinara i to za izgradnju vodovoda Gornji Milanovac- Rudnik. JP"Rzav" Arilje u ovom periodu ispostavilo je račun u vrednosti od 36.134,00 dinara od planiranih 3.000.000,00 dinara. JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac u ovom periodu od planiranih 136.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Gornji Milanovac preneto je 53.516.322,00 dinara ili 39,35% od godišnjeg plana što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu 26,15% . Rashodi planirani za JP za puteve opštine Gornji Milanovac za prvih šest meseci 2016. godine izvršeni su sa 16,83%. Ukupna sredstva JP "Sportsko – rekreativni centar" Gornji milanovac iznose 16.500.000,00 dinara, a u periodu od 01.01.-30.06.2016.godine realizovano je 6.783.592,00 dinara odnosno 41,11%.


Takođe, prihvaćene su i upućene Skupštini opštine na razmatranje i davanje saglasnosti Izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" iz Gornjeg Milanovca za 2016. godinu i Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac.


Doneta su Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskog plana Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje "Kulturni centar" Gornji Milanovac, Biblioteke "Braća Nastasijević" Gornji Milanovac, Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac, Centra za socijalni rad Gornji Milanovac, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac, Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac, Doma zdravlja Gornji Milanovac za 2016. godinu, Na sednici su doneta i Rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova za 2016. godinu za osnovno, inkluzivno i srednje obrazovanje.


Opštinsko veće donelo je Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika: Skupštine opštine Gornji Milanovac, Predsednika opštine Gornji Milanovac i Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu.


U okviru 20. tačke Veće je donelo rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova i planova rada više mesnih zajednica sa seoskog područja za 2016. godinu, a posebnim rešenjem nije dalo saglasnost na izmene finansijskog plana za 2016. godinu Mesne zajednice Gornji Milanovac.


Na današnjoj sednici obrazovana je Komisija za razmatranje zahteva za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica ili napada pasa lutalica na domaće životinje.


Doneto je Rešenje o utvrđivanju mesečne plate licima koje postavlja Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac, načelnika Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac i Opštinskog pravobranioca opštine Gornji Milanovac.


Donet je Zaključak o davanju saglasnosti Opštinskom pravobraniocu opštine Gornji Milanovac da zaključuje sporazume radi naplate sudskih troškova po pravnosnažno okončanim sporovima po tužbama zaposlenih Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac protiv tužene opštine Gornji Milanovac.


Opštinsko veće prihvatilo je Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac za 2015.godinu, Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu, kao i Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2016. godinu i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.


Na kraju, Opštinsko veće donelo je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve.

gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!