opstina gornji milanovac

14. jul 2016.
Treća redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac


Skupština opštine Gornji Milanovac održala je u utorak 05.07.2016. godine svoju treću redovnu sednicu.


Predsednik Skupštine opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović obavestio je odbornike da je pre početka sednice obavešten da su žalbe odbornika Miroslava Milovanovića upućene Upravnom sudu u Beogradu nakon održane druge redovne sednice 10.06.2016.godine, a vezane za odluke o potvrđivanju mandata odbornicima, odbačene, i na taj način su otklonjene sve sumnje vezane za zakonitost rada ovog saziva Skupštine opštine.


Skupština opštine je u okviru prve tačke dnevnog razmatrala Predlog odluke o prihvatanju predloga za donošenje Statuta opštine Gornji Milanovac. Tom prilikom šef odborničke grupe "Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)" Milisav Mirković je izjavio da je Statut donet 2014. godine i da ne vidi posebne razloge zbog čega se Statut sad menja. Predsednik opštine Dejan Kovačević odgovarajući na ove primedbe je istakao da je Statut donet 2008.godine da je imao izmene 2011., 2012. i 2014. godine te je potrebno doneti jedan celovit tekst koji će biti prilagođen vremenu u kome živimo i usklađen sa važećim zakonskim propisima. Radna grupa je sastavljena isključivo od pravnika koji će sa nacrtom izaći u javnost 01.09.2016.godine.


Skupština opštine je sa 25 glasova "ZA" bez glasova "PROTIV" i sa 12 "UZDRŽANIH" glasova donela Odluku o prihvatanju predloga za donošenje Statuta opštine Gornji Milanovac.


Druga tačka dnevnog reda bila je Razmatranje Predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015.godinu.


Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda šef odborničke grupe " Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)" Milisav Mirković izjavio je da njegova odbornička grupa ne prihvata ovakvu poručenu političku reviziju bez odobrenja Državne revizije i bez sprovedene javne nabavke za izradu izveštaja i da će zahtevati da pregled finansijskog izveštaja obavi Državna revizija, kao i da Opštinsko veće nije utvrdilo Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2015. godinu do 01.06.2016. godine do kada je bio rok.


Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević istakao je da je ista revizija 2011. godine vršila reviziju budžeta za 2010.godinu. Ono što je najbitnije je da je Državna revizorska institucija dala saglasnost da ekstetrnu reviziju završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu obavi drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova rezije finansijskih izveštaja propisanih zakonom kojim se utvrđuje računovodsvo i revizija i sa govorinice svim odbornicima pokazao saglasnost Državne revizorske institucije. Takođe, predsednik je istakao i da Opštinsko veće može angažovati eksternu kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja što je i učinjeno i da za sve postoje dokumenta.


Što se tiče same revizije opština Gornji Milanovac nije pokrenula postupak uvođena Finansijskog upravljanja i kontrole. U skladi sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu i Pravilnikom koji prati zakon, sistem finansijskog upravljanja i kontrole trebalo je završiti do 31. marta 2014. godine, međutim uvođenje sistema FUK-a do dana završetka revizije nije završeno što ima materijalni značaj na finansijski rezultat.


U toku revizije revizorski tim utvrdio je da je učešće kapitala u domaćim javnim nefinansijskim preduzećima iskazan iznos od 729.638.000,00 dinara što govori da je kompletna imovina javnih preduzeća upisana kao učešće u kapitalu, to praktično znači da se sva imovina koja je vlasništvo opštine Gornji Milanovac vodi na Javna preduzeća i tako se njihovi bilansi ne slažu tj. veći su nego što treba da budu.


Izvršeni izdaci za nabavku nefinansijske imovine, a koji iznose 498.457.000,00 dinara, odnose se uglavnom na zgrade i građevinske objekte nisu u skladu sa zakonskim propisima i skupštinskom odlukom tj. Opštinska uprava je u trošenju budžetskih sredstava postupala suprotno važećim zakonskim propisima tako da je od planiranih 376.878.165,00 dinara realizovano 308.991.755,00 dinara. Zakonskim propisima i skupštinskom odlukom uređeno je da se finsnsiranje izgradnje građevinskih objekata i kapitalno održavanje realizuje preko Javnog preduzeća za izgradnju, odnosno indirektnog budžetskog korisnika ali to nije ispoštovano, te je na ovaj način Opštinska uprava postupila suprotno važećim zakonskim propisima, a to u praksi znači da Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac sama sebi izdaje građevinsku dozvolu, a rešavajući po zahtevu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac. Onda ta ista Opštinska uprava izdaje investitoru Opštinskoj upravi saglasnost da dalje vodi tu investiciju.


Uvidom u relevantnu dokumentaciju finansijskog poslovanja mesnih zajednica, revizorski tim zaključio je da je redovna praksa rukovodstva mesnih zajednica da preuzimaju obaveze iznad odobrenih aproprijacijom i da su se rukovodstva mesnih zajednica ponašala nedovoljno ozbiljno i neodgovorno, a jedan od pokazatelja je i samostalno ugovaranje javnih nabavki što dovodi do toga da se sve usluge koje treba realizovati preko mesnih zajednica usitnjavaju i ne podležu Zakonu o javnim nabavkama te je čest slučaj da se jedna ista nabavka male vrednosti ugovara nekoliko puta u toku godine, a istovremeno jednu istu uslugu nabavljaju svih 51 mesnih zajednica.


Revizijom je utvrđeno da se protiv opštine Gornji Milanovac i drugih indirektnih korisnika budžeta vodi veliki broj sudskih imovinsko-pravnih sporova i da njihova ukupna vrednost na dan bilansa iznosi 70.364.000,00 dinara.


"Kada su prošli izbori gospodin Mirković je zaključio ugovor sa firmom "Inter klima" 06.05.2016. godine na iznos od 7.000.000,00 dinara za rekonstrukciju Doma kulture. Svi se sećamo da je Dom kulture svečano otvoren u predizbornoj kampanji, znači pre ovog datuma ali 06.05.2016. godine se naručuju neki dodatni radovi koji se do 12.05.2016. godine završavaju, a 12.05.2016. godine je bila konstitutivna sednica Skupštine na kojoj je gospodin Mirković razrešen. Tu su jednokrilna protivpožarna vrata, da li ih ima ne znamo jer nije izvršena promopredaja objekta. Nisam bio na otvaranju ali pretpostavljam da su imala neka vrata. Aluminijumska fasada, unutrašnja izrada i postavljanje aluminijumskog trokrilnog prozora, valjda je bio prozor i pre nego što je otvoren, nabavka, transport i montaža francuske ograde, šta je to ne znam. Ima tu stavki koliko hoćete, za sve ukupno 7.000.000,00 dinara pa mi nije jasno kako se sve to trošilo namenski i kako to niko ništa nije prekršio, samo smo mi došli bahati i rekli da to tako više ne može. E pa ne može!" rekao je Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Zanimljivo je i to da je jedan deo izgradnje vodila Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac i načelnica, a drugi deo Milisav Mirković.


Kovačević je ovom prilikom istakao što se tiče socijalnih davanja, ne sme se više dozvoliti da se upotrebljava mesto i funkcija Predsednika opštine i da se na taj način direktno utiče na volju građana, kao što je bila praksa do sada da Predsednik opštine donosi odluke o Komisijama i ko će da bude u tim komisijama bez odluke Skupštine i Veća.


Skupština je sa 42 glasa "ZA" bez glasova "PROTIV" i bez "UZDRŽANIH" glasova donela Odluku o završnom računu opštine Gornji Milanovac čiji je sastavni deo izveštaj eksterne revizije.


Treća tačka dnevnog reda bila je Razmatranje Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu.


Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda, Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da je ovim rebalansom najviše odvojeno za investicije, jer sve što je započeto mora se završiti da bismo sledeće godine ušli u kapitalnu investciju izgradnje pristupne saobraćajnice, na toj poziciji imaćemo 16.000.000,00 dinara i to će biti dovoljno kao učešće Opštine za izradu projektne dokumentacije za saobraćajnicu. Za Predškolksku ustanovu "Sunce" u Gornjem Milanovcu opredeljeno je 26.000.000,00 dinara, tako da će se do kraja godine završiti kompletna investicija Aneks kako bi od Nove godine deca mogla koristiti taj objekat. Za sanaciju deponije "Vujan" Opština će izdvojiti 10.000.000,00 dinara, i isto toliko Javno komunalno predućeće "Gornji Milanovac" kako bi deponija "Vujan" bila privremeno sanirana za neke 4 godine. Za rekonstrukciju puta Savinac-Šarani-Smedraž opština će izdvojiti 7.500.000,00 dinara kako bi bio kompleto asfaltiran. Još dodatnih 8.000.000,00 dinara opredeljeno je na poziciju pribavljanja građevinskog zemljišta, ukinuta je pozicija Tešića kuće. Opština će ući u proceduru pribavljanja zemljišta 28.000.000,00 dinara imamo opredeljenih na ovoj poziciji koliko iznosi dug koji firma "Graditelj" ima prema Opštini za porez. Javnom preduzeću za izgradnju opštine opredeljeno je 26.300.000,00 dinara za tekuće radove za izgradnju ulica, kišne i fekalne kanalizacije. Za nastavak gradnje vodovoda u Brđanima opredeljeno je 4.000.000,00 dinara čime će se posle više godina završiti ova investicija i svi građani u Brđanima imati vodu. Ovim rebalansom predviđeno je i 15.000.000,00 dinara subvencija za poljoprivredu, zbog velikog interesovanja naših poljoprivrednih proizvođača i zbog politike koju Vlada Republike Srbije zastupa opština Gornji Milanovac želi da da veći značaj poljoprivredi. Što se tiče Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu ovim rebalansom opština je preuzela obavezu od 36.470.000,00 dinara i to prevazilazi 60.000.000,00 dinara opredeljenih sredstava u ovoj godini što dosta nepovoljno utiče na budžet opštine imajući u vidu da se od ovih sredstava finansiraju i redovne plate za period maj-decembar 2016.godine, kao i neisplaćene plate od aprila 2014. godine do decembra 2015.godine. Takođe nešto što je trebalo da bude opredeljeno budžetom, a nije dosada je prevoz predškolaca i njihovih pratilaca. Izmenom Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja opština je dužna da finansira njihov prevoz. Osnovnom obrazovanju rebalansom je opredeljeno ukupno 16.000.000,00 dinara. Predsednik je istakao i da je opština dobila 3.551.000,00 dinara od Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku koja će biti raspoređena na finansiranje smeštaja dece u prihvatilištima, angažovanje personalnih asistenata u školama kao i dogradnji takozvane "senzorske sobe" u Prvoj osnovnoj školi namenjenoj deci koja se nalaze u stanju posebne potrebe.


Na pitanje odbornika Miroslava Milovanovića zašto ove godine poljoprivrednici iz naše opštne nisu išli na sajam poljoprivrede, Predsednik opštine je odgovorio da odlazak na sajam ne treba da izgleda kao ekskurzija kako je bila praksa do sada već da se kvalitetno organizuje kako bi naučili nešto edukativno. Podsedtio je odbornike da je prethodne godine prilikom odlaska na sajam vođa puta bio direktor JP Sportsko rekreativni centar i da se svraćalo u tzv "kuću fudbala" pa da je u povratku autobusu nestalo goriva u Zagrađu.


Skupština opštine je sa 42 glasa "ZA", bez glasova "PROTIV" i bez "UZDRŽANIH" glasova donela Odluku o izmenama i dopnama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac.


Četvrta tačka dnevnog reda bila je Razmatranje Predloga odluke o Opštinskoj upravi.


Predsednik Skupštine opštine Aleksandar Jevtović je prilikom svog izlaganja vezanog za Predlog Odluke o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac istakao je da su Predlogom jasno određeni poslovi Opštinske uprave, a posebno se osvrnuo na odredbe vezane za Kancelariju za poljoprivredu, Kancelariju ua lokalni ekonomski razvoj i Kancelariju za zaštitu životne sredine. Odgovarajući na primedbe odbornika opozicije a vezane za reorganizaciju Opštinske uprave i da li će eventualno postojati sukob nadležnosti prilikom spajanja nekih organizacionih jedinica, predsednik Jevtović je istakao da sukoba nadležnosti neće biti i da su njihove nadležnosti jasno određene u skladu sa zakonom. Ranije to nije bio slučaj za izgradnju Doma kulture gde je Odeljenje za urbanizam bilo nadležno da izda građevinsku dozvolu zatim to isto odeljenje je vršilo građevinske radove što se i u najekstenzivnijem tumačenju zakona ne može izvući kao nadležnost Odeljenja za urbanizam. Zatim je Opštinska uprava kontrolisala Opštinsku upravu tačnije Odeljenje za urbanizam, da bi to isto Odeljenje Opštinskoj upravi izdalo rešenje da mora sama sebi da izda upotrebnu dozvolu, a Opštinska uprava to nije sposobna da uradi.


Što se tiče primedaba na formiranje Opštinskog pravobranilaštva kao petog organa Opštine, Jevtović je istakao da nije prekršen Statut opštine Gornji Milanovac. Naime, Statutom lokalnih samouprava predviđeni organi su: Skupština opštine, Opštinsko veće, Predsednik opštine i Opštinska uprava. Novim Zakonom o pravobranilaštvu koji je donet u maju 2014.godine jedinicama lokalne samouprave ostavljen je rok od 6 meseci da donesu odluku o svojim pravobranilaštvima, što opština Gornji Milanovac iz nepoznatih razloga nije učinila.

Kada je u pitanju rad Mesnih zajednica, Odeljenje za mesne zajednice će biti rasformirano, načelnik će biti raspoređen na neko drugo radno mesto kao i ostali radnici, dakle neće biti otpuštanja.


Skupština opštine je sa 25 glasova "ZA", bez glasova "PROTIV" i sa 9 "UZDRŽANIH" glasova donela Odluku o Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac.


U daljem toku sednice Skupština opštine je donela Odluku o obrazovanju Saveta za zdravlje za teritoriju opštine Gornji Milanovac, Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda ili napada pasa lutalica, donela Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Osnovnoj školi "Arsenije Loma" na Rudniku za davanje u zakup za vreme letnjeg raspusta otvorenih sportskih terena i fiskulturne sale, upisanih u listu nepokretnosti broj 455 KO Rudnik, donela Zaključak o usvajanju Programa obnove objekata za uređenja vodotokova u opštini Gornji Milanovac.


Usvojeni su Izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Gornji Milanovac za 2015.godinu, Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac, Ustanove za kulturu , umetnost i vanškolsko obrazovanje Kulturni centar Gornji Milanovac, Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac, Biblioteke "Braća Nastasijević" Gornji Milanovac, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac. Donet je Zaključak o prihvatanju Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća "Rzav" Arilje broj 333/2016,334/2016 i 335/2016 od 08.06.2016.godine.


Kada je u pitanju Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja Gornji Milanovac za period 01.01-31.12.2015.godine, Predsednik opštine Dejan Kovačević je istakao da je jedan od većih problema u radu same ustanove bilo i prekomerno stranačko zapošljavanje iskljčivo pripadnika SPS-a koje građane opštine košta preko 68.000.000,00 dinara, iako je prethodni saziv Opštinskog veća doneo Zaključak o obustavi zapošljavanja bez saglasnosti Ministarstva, RFZO i opštine Gornji Milanovac, produžavanje ugovora na 6 meseci bez saglasnosti osnivača i Ministarstva uprkos tome što je na sastanku kod zamenika Predsednika opštine Jadranke Dostanić rečeno da se mora tražiti saglasnost od Ministarstva. Dom zdravlja nema usvojenu sistematizaciju za 2015.godinu. Radna grupa formiurana sa zadatkom za ispitivanje stanja u Domu zdravlja detaljno je razmotrila traženi materijal iz kadrovske, pravne i finansijske službe, za razliku od prethodne Radne grupe na čelu sa bivšom načelnicom Opštinske uprave Goricom Petrović koja nije preduzela ništa da se stanje u Domu zdravlja popravi na neki način ili da se bar zaustavi protivzakonito zapošljavanje.


"Hajde da vidimo kako taj Dom zdravlja može da radi da se finansira, a da ne bude stalno na leđima lokalne samouprave. Mislim da Dom zdravlja ima dosta zaposlenih, dosta ljudi živi od toga i veliku pomoć naši građani očekuju od tih doktora i te ustanove. Mi ne smemo dozvoliti da to nemaju ali moramo videti kako. Da je došao bilo ko drugi na vlast, direktorka Doma zdravlja bi bila smenjena", izjavio je član Opštinskog veća Desimir Jovanović.


Skupština opštine je sa 13 glasova "ZA", 25 glasova "PROTIV" i bez "UZDRŽANIH" glasova donela Zaključak o neusvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja opštine Gornji Milanovac za period od 01.01-31.12.2015.godine.


Skupština opštine je donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o radnim odnosima, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Gornji Milanovac, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Gornji Milanovac.


Doneta su Rešenja o ukidanju i proglašenju svojstva javnog dobra u opštoj upotrebi i ispravci granica susednih katastarskih parcela broj 21533/3, 21533/4, 21784/2 i 21531/2 KO Gornji Milanovac, Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju opštine Gornji Milanovac za 2016.godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac.


Na sednici Skupštine opštine obrazovana su stalna radna tela Skupštine opštine Gornji Milanovaci to: Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta, Komisija za davanje na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, Komisija za pritužbe, predloge i druge predstavke, Komisija za davanje predloga naziva ulica, trgova i ustanova, Odbor za budžet i finansije, Odbor za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, Odbor za društvene delatnosti, Odbor za poljoprivredu i selo i Odbor za omladinu i sport.


Skupština opštine je sa 25 "ZA", 13 glasova "PROTIV" bez "UZDRŽANIH" gasova donela Rešenje o razrešenju direktora Doma zdravlja opštine Gornji Milanovac.


U okviru trideset druge tačke dnevnog reda Skupština je sa 25 glasova "ZA" bez glasova "PROTIV" i sa 12 "UZDRŽANIH" glasova donela Rešenje o imenovanju Aleksadra Čivovića, doktora stomatologije iz Gornjeg Milanovca za v.d direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac.


U nastavku sednice, doneta su Rešenja o razešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Gornji Milanovac kao i četiri člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Sunce" Gornji Milanovac. Usled isteka perioda na koji su imenovani doneta su Rešenja o razrešenju Upravnih i nadzornih odbora ostalih ustanova čiji je osnivač opština Gornji Milanovac. Pored toga doneta su Rešenja o imenovanju Upravnih i Nadzornih odbora, Ustanove za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje Kulturni centar Gornji Milanovac, Biblioteke "Braća Nastasijević" Gornji Milanovac, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac, Apoteke Gornji Milanovac. Razrešeni su i imenovani članovi Školskog odbora OŠ "Kralj Aleksandar I" Gornji Milanovac kao i Školskog odbora Gimnazije "Takovski ustanak" Gornji Milanovac kao predstavnika zaposlenih i kao predstavnika Saveta roditelja.


Na kraju zasedanja u skladu sa odredbom člana 166. stav 2. Poslovnika o radu skupštine opštine, odbornici Kristina Milošević, Miroslav Milovanović i Srboljub Nešović su postavili odbornička pitanja.

gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!