opstina gornji milanovac

14. jul 2016.
Upozorenje na pojavu požara


Opštinski štab za vanredne situacije Gornji Milanovac


Posebni vremenski uslovi – nagla pojava visokih temperatura, suvo vreme, pojava vetra, intenzivno obavljanje sezonskih poljoprivrednih radova, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru i pojavu šumskih požara. U cilju sprečavanja pojave, nastanka požara na otvorenom, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac, izdaje sledeće:


UPOZORENJE NA POJAVU POŽARA!


- Prilikom obavljanju poslova u prirodi koji mogu izazvati požar, čime se prouzrokuju velike materijalne štete a naročito prilikom upotrebe otvorenog plamena, vatre i žara moraju se sprovoditi mere zaštite od požara,
- Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara,
- Zapaljivi materijal ne sme se skladištiti na prostoru koji je udaljen manje od 6 metara od objekata,
- Za vreme obavljanja žetve, vršidbe, prevoza strnih useva i kamarisanja, zabranjena je upotreba cigarete, osim na mestu koje je označeno kao mesto za pušenje, udaljeno najmanje 30 metara od mesta rada i snabdeveno posudom sa vodom za gašenje opušaka i palidrvaca,
- Obaveza je vlasnika i korisnika da sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu stranih useva i slame, budu tehnički ispravne i obezbeđene odgovarajućim sredstvima za gašenje požara (protivpožarni aparat, ašov, lopata...).
- Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, spaljivanje biljnih ostataka i odlaganje smeća u šumi zbog mogućnosti samozapaljenja,
- Protivpožarnu stražu dužno je da organizuje: lice koje pretače zapaljive tečnosti ili zapaljive gasove u količini iznad 5 m³; lice koje izvodi radove zavarivanja, rezanja i lemljenja, koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla; organizator javnog skupa ili priredbe na kojoj postoji opasnost od izbijanja požara,
- Kontrolišite upotrebu otvorenog plamena i zabranu pušenja u prostorijama ekonomskih objekata, štala, skladišta sena, slame i druge stočne hrane,
- Poštujete znake zabrane pristupa u oblastima velike opasnosti od požara.


Za lica koja ne sprovode mere zaštite od požara, primenjuju se kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS br.111/2009 i 20/2015).


Podatke o potencijalnim i iznenadnim opasnostima i rizicima ili posledicama događaja koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi, životinja prouzrokuju štete materijalnih dobara, bez odlaganja prijaviti na sledeće telefone:


Vatrogasno spasilačka jedinica
G. Milanovac
Policijska stanica
G. Milanovac
Hitna pomoć
G. Milanovac
Sektor za VS
Operativni centar
Čačak
Opštinski štab za vanredne situacije
G. Milanovac
193 192 194 1985 032/515-00-50
U G.Milanovcu, 14.07. 2016.g.
KOMANDANT ŠTABA ZA
VANREDNE SITUACIJE
Dejan Kovačević

gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!