opstina gornji milanovac

15. jun 2016.
Druga redovna sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac


gm

Skupština opštine Gornji Milanovac je u petak 10.06.2016. godine, održala drugu redovnu sednicu u novom sazivu.


Na početku sednice konstatovano je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata odbornicima Skupštine opštine Gornji Milanovac i to: Dejanu Kovačeviću, Jadranki Dostanić, dr Miru Lazareviću, Desimiru Jovanoviću, Radovinu Veselinoviću i Slavici Radojević-Gruevski sa izborne liste "ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE". Nakon toga Skupština opštine je donela odluku o potvrđivanju mandata odbornicima: Slobodanu Obradoviću, Slobodanu Žiloviću, Jeleni Radonjić, Mileti Tešiću, Milanu Aleksiću, Oliveri Starčević i Bošku Radovanoviću sa izborne liste "ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE", i Milu Živanoviću sa izborne liste "ZELENA STRANKA".


Odbornici su u okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatrali i doneli Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Gornji Milanovac.


Izvestilac je naveo da je u Zakonu o pravobranilaštvu utvrđena obaveza jedinica lokalne samouprave da najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja zakona na snagu, donesu odluke o svojim pravobranilaštvima tj.da postoji obaveza donošenja novih odluka, a ne usklađivanju ranijih putem njihovih izmena i dopuna.


Nakon izvestioca za reč se javio Predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević koji je istakao da smo već trebali da donesemo odluku o javnom pravobranilaštvu s obzirom da je Zakon o pravobranilaštvu stupio na snagu još 2014.godine, kojom bi javno pravobranilaštvo u opštini Gornji Milanovac postalo nezavistan organ , a ne u sklopu Opštinske uprave kao što je to bilo dosada. Takođe je istakao da je potrebno doneti ovu odluku jer se sva suđenja koja se vode pred sudovima protiv opštine Gornji Milanovac u prethodnom periodu samo odlagala i zato što opština nema zastupnika koji će da zastupa njene interese.


U daljem toku sednice Skupština je donela Odluku o obrazovanju Opštinskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Gornji Milanovac, Odluku o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015.godinu, Odluku o davanju prethodne saglasnosti na statusnu promenu –pripajanje javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac Javnom preduzeću za izgradnju opštine Gornji Milanovac.


Predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević diskutujući po osmoj tački dnevnog reda, a koja se odnosi na razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac je između ostalog istakao da se u Izveštaju o radu opštinske uprave konkretno Odeljenja za društvene delatnosti, može videti da se tokom 2015.godine, Komisiji za rešavanje zahteva lica u stanju socijanle potrebe i predsedniku opštine, obratilo 978 lica. Svi zahtevi su pozitivno rešeni i po tom osnovu iz budžeta je isplaćeno 4.667.635,00 dinara. Predsednik je naveo da taj posao, po zakonu, treba da radi ustanova koja ima stručne ljude i koja ima socijalnu kartu koje bi se pridržavali u toj raspodeli, konkretno Centar za socijalni rad, a ne predsednik opštine i Komisija.


Što se tiče javnih nabavki čiji je investitor Opština tj. Opštinska uprava predsednik se osvrnuo pre svega na rekonstrukciju Doma kulture koja je koštala budžet opštine Gornji Milanovac 476.859.834,16 dinara, a da je manje od polovine radova završeno, bez izdate upotrebne dozvole i protivpožarne saglasnosti. Naveo je da su sredstva u budžetu za rekonstrukciju za 2016.godinu potpuno utrošena i da se za nastavak radova moraju obezbediti dodatna sredstva rebalansom budžeta.


Svih 26 prisutnih odbornika je glasalo "protiv" usvojanja Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac za 2015.godine, čime je Skupština opštine negativno ocenila rad Opštinske uprave u 2015. godini.


Odbornici Skupštine opštine doneli su Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje sa finansijskim izveštajem za 2015.godinu, kao i više Zaključaka o prihvatanju odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje koje se odnose na poslovanje ovog javnog preduzeća.


Takođe, donet je Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2015.godinu, kao i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Gornji milanovac za 2016.godinu.


U okviru 16. tačke dnevnog reda doneto je rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Gornji Milanovac.


Skupština je donela Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine opštine Gornji Milanovac.


Nakon toga, Skupština je donela rešenje o razrešenju Miloša Nikolića, diplomiranog ekonomiste iz Gornjeg Milanovca dužnosti direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac, usled isteka perioda na koji je imenovan.


Za v.d. direktora Muzeja predložen je Aleksandar Marušić, a izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bila Aleksandra Janković, predsednik Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja. Za reč se javio Dejan Kovačević, Predsednik opštine Gornji Milanovac koji je naveo da je predlog za imenovanje v.d direktora Aleksandra Murušića, došao isključivo iz njegove radne biografije i stručnosti za obavljanje tog posla, kao i da na čelu jedne ovakve ustanove može doprineti razvoju i afirmisanju mnogih istorijskih činjenica i stvari po kojima Gornji Mmilanovac može da se diči i u narednom periodu i po kome treba da bude još prepoznativljiji.


Skupština opštine Gornji Milanovac jednoglasno je donela Rešenje o imenovanju Aleksandra Marušića, diplpomiranog istoričara iz Gornjeg Milanovca za vršioca dužnosti direktora Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac.


Na kraju zasedanja Skupština je donela Rešenja o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac, usled isteka perioda na koji su imeniovani, kao i Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja rudničko -takovskog kraja Gornji Milanovac.


Na drugoj redovnoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac niko od odbornika nije postavio odborničko pitanje.




gm    gm





Povratak na: Saopštenja






logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!