opstina gornji milanovac

13. jun 2016.
Saopštenje za javnost


Povodom saopštenja odborničkih grupa "Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija" i "Mladi Milanovca" od 10.06.2016. godine, predsednik Skupštine opštine Gornji Milanovac Aleksandar Jevtović izdaje sledeće:


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


U saopštenju je navedeno da je "Predsednik Skupštine obmanuo javnost". Kao častan i odgovoran čovek ovim putem dostavljam sudu javnosti jednu od tri presude Upravnog suda. Presuda I-5 Už 475/16 od 02.06.2016.godine je preuzeta sa zvanične internet prezentacije Upravnog suda http://www.up.sud.rs/cirilica/predmeti gde se mogu pročitati i ostale dve presude i to: I-5 Už 476/16 od 02.06.2016.godine i I-5 Už 477/16 od 02.06.2016.godine. Jasno se vidi da je sud žalbu ODBIO i sporni odnos rešio presudom što znači da se upustio u rešavanje spornog odnosa, odnosno u ocenu zakonitosti. Očekujem izvinjenje za nanete uvrede ili bar da se neko potpiše na saopštenje, a ne da se krije iza odborničke grupe.


Republika Srbija
UPRAVNI SUD
ODELJENJE U KRAGUJEVCU
I-5 Už 475/16
Dana: 02.06.2016.godine
Beograd


U IME NARODA


Upravni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljiljane Petrović, predsednika veća,mr Nikole Kitarovića i mr Vesne Čogurić, članova veća, sa sudskim savetnikom Nikolom Kruškonjom, kao zapisničarem, odlučujući po žalbi M.M. odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac sa izborne liste "Ivica Dačić- Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)", koga zastupa punomoćnik M.V., advokat iz Č., ..., radi poništaja zaključka Izborne komisije opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-31-1 od 25.05.2016.godine, u pravnoj stvari zaštite izbornog prava, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 02.06.2016. godine, u 15,30 časova, doneo je


PRESUDU


Žalba SE ODBIJA.Obrazloženje


Ožalbenim zaključkom odbacuje se prigovor podnet od strane M. M. odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac sa izborne liste "Ivica Dačić- Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)", koga zastupa punomoćnik M. V., advokat iz Č., na uverenja o izboru za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac koja je Izborna komisija donela na sednici održanoj dana 23.05.2016.godine i to na: uverenje o izboru M.T. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, uverenje o izboru J.R. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, uverenje o izboru M.A. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, uverenje o izboru O.S. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, uverenje o izboru S.Ž. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine i uverenje o izboru B. R. za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, kao neblagovremen.


U žalbi, izjavljenoj Upravnom sudu dana 27.05.2016.godine u 15,00 časova, koja je u sudu primljena 30.05.2016.godine u 08.42 časova, žalilac navodi da je Izborna komisija zaključila da je između donošenja uverenja o izboru za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac pa do podnošenja prigovora proteklo više od 24 časa, na osnovu čega je ocenila da je prigovor neblagovremen. Smatra da je ovakav stav Izborne komisije nepravilan i nezakonit, imajući u vidu član 52. stav 2. Zakona o lokalnim izborima kojim je propisano da se prigovor podnosi u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka odnosno izvršena radnja ili učinjeni propust. Logičkim i jezičkim tumačenjem navedene odredbe izvodi se zaključak da rok ističe 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust, odnosno sutradan u ponoć, što je potvrdio i Upravni sud presudom II-4 Už 58/2012 od 03.04.2012.godine. Imajući u vidu citirani član, jasno je da je pogrešan stav Izborne komisije da je proteklo više od 24 časa od donošenja uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac, odnosno pogrešno je vezivanje donošenja predmetnog uverenja za vreme od 10,25 časova kada je završena sednica, pa je predložio da sud poništi ožalbeni zaključak.


Izborna komisija opštine Gornji Milanovac u odgovoru na žalbu, koji je sa spisima dostavila Upravnom sudu dana 01.06.2016.godine u 11,00 časova, navela je da ostaje pri razlozima datim u obrazloženju ožalbenog zaključka, ističući da se u materijalno-pravnom smislu uverenja o izboru za odbornike izdaju kao pojedinačna akta, na osnovu službene evidencije i protiv njih nije dopuštena žalba, niti se protiv njih mogu ulagati prigovori. Predložila je da sud žalbu odbije.


Odlučujući o podnetoj žalbi, na osnovu člana 54. stav 1. i 3. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", broj 129/2007, 34/2010-odluka US i 54/2011,) koja je dopuštena i izjavljena od ovlašćenog lica blagovremeno, ocenom navoda žalbe, odgovora na žalbu i dostavljenih spisa, Upravni sud je našao da je žalba neosnovana.


Iz spisa proizlazi da je Izborna komisija opštine Gornji Milanovac na sednici održanoj dana 23.05.2016.godine, postupajući po zahtevu Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine opštine Gornji Milanovac, izdala šest uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac broj 2-013-6/2016-29 od 23.05.2016.godine, a kojima se potvrđuje da su M.T., J.R., M.A., O. S., S.Ž. i B.R. izabrani za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac sa izborne liste "Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje" na izborima održanim 24.04.2016.godine.


Protiv navedenih uverenja prigovor je podneo žalilac, smatrajući da je Izborna komisija opštine Gornji Milanovac bez osnova, pre nego što je Skupština opštine utvrdila da je odbornicima Skupštine opštine, izabranim u izvršne organe opštine Gornji Milanovac prestao mandat, izdala uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac, novim odbornicima.


Rešavajući po prigovoru Izborna komisija opštine Gornji Milanovac je ožalbenim zaključkom od 25.05.2016.godine odbacila prigovor kao neblagovremen, sa obrazloženjem da je između donošenja uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac do podnošenja prigovora proteklo više od 24 časa.


Članom 52. stav 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je, birač, kandidat za odbornika ili predlagač kandidata ima pravo da podnese prigovor Izbornoj komisiji jedinice lokalne samouprave zbog nepravilnosti u postupku kandidovanja, sprovođenja, utvrđivanja i objavljivanja rezultata izbora, a stavom 2. ovog zakona, propisano je da se prigovor podnosi u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust.


Po oceni Upravnog suda, kako je u konkretnom slučaju žalilac podneo prigovor protiv uverenja o izboru za odbornika Skupštine opštine Gornji Milanovac, kojima se potvrđuje da su lica navedena u uverenjima izabrana za odbornike Skupštine opštine Gornji Milanovac sa izborne liste "Aleksandar Vučić-Srbija pobeđuje" na izborima održanim 24.04.2016.godine, koja po pravnoj prirodi ne predstavljaju odluku Izborne komisije protiv koje je po članu 52. Zakona o lokalnim izborima dato pravo na zaštitu izbornog prava u smislu navedenog zakona. Stoga je Izborna komisija opštine Gornji Milanovac, po oceni suda, trebalo da u konkretnom slučaju prigovor odbaci kao nedopušten. Međutim, to što je prigovor odbacila kao neblagovremen, zakon nije povređen na štetu žalioca, pa navodi žalbe nisu od uticaja na drukčije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.


Sa navedenih razloga, Upravni sud je na osnovu člana 40. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", br. 111/09), koji se shodno primenjuje na osnovu člana 54. stav 3. i 4. Zakona o lokalnim izborima, odlučio kao u dispozitivu presude.


PRESUĐENO U UPRAVNOM SUDU
dana 02.06.2016. godine u 15,30 časova, I-5 Už 475/16


Zapisničar
Nikola Kruškonja, s.r.
Predsednik veća- sudija
Ljiljana Petrović, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Dejan Đurić


IR


U Gornjem Milanovcu,
13.06.2016.godine
PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
GORNJI MILANOVAC
Aleksandar Jevtović s.r.
Preuzmite saopštenje u pdf formatu

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!