opstina gornji milanovac

30. maj 2016.
Održana sednica Opštinskog veća


gm

Na danas održanoj sednici Opštinskog veća u Gornjem Milanovcu razmatrano je dvanaest tačaka dnevnog reda.


Na početku sednice donet je Zaključak o odlaganju utvrđivanja Predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godine, do dobijanja izveštaja eksterne revizije kao obaveznog dela završnog računa budžeta u skladu sa članom 79. Zakona o budžetskom sistemu.


Veće je utvrdilo predlog odluke koje se sastoji od pet tačaka. Za vršenje ekstetrne revizije završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu, angažuje se lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Izbor i angažovanje lica izvršiće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i poštovanje propisa kojim se uređuje računovodsvo i revizija. Ugovor o izabranim licima potpisaće se po dobijanju saglasnosti Državne revizorske institucije. Izveštaj o izvršenoj eksternoj reviziji biće sastavni deo završnog računa budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu. Odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Gornji Milanovac", a primenjivaće se po dobijanju saglasnosti od Državne revizorske institucije.


Donet je Zaključak o angažovanju ovlašćene revizorske kuće radi ivršenja kontrole materijalno – finansijskog poslovanja Opštine Gornji Milanovac za period od 01.01.2015.-31.12.2015. godine. Takođe, utvrđen je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Predlog odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju opštine i Nadzornog odbora Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac o pristupanju statusnoj promeni – pripajanja, Javnog preduzeća za puteve opštine Javnom preduzeću za izgradnju opštine Gornji Milanovac. Utvrđen je Predlog Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac, a koji će biti razmatrani na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine.


Na današnjoj sednici razmatrani su predlozi i doneta rešenja o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova Muzeja rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac, Bibiloteke "Braća Nastasijević" Gornji Milanovac i Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac. Takođe, razmatrani su predlozi i doneta rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i Rešenje o promeni aproprijacije.


U nastavku sednice Opštinsko veće donelo je rešenje o davanju saglasnosti na izmene finansijskih planova mesnih zajednica: Velereč, Gojna Gora, Koštunići, Šilopaj, Dragolj, Kamenica, Ozrem, Savinac, Nevade, Belo Polje i Takovo za 2016. godinu.


U okviru poslednje tačke dnevnog reda Opštinsko veće donelo je Zaključak o poništavanju javnog konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac u 2016. godini.
gm    gm

Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!