opstina gornji milanovac

26. januar 2019.
Odgovor predsednika opštine na protest prosvetnih radnika


Nakon održanog jednočasovnog protesta prosvetnih radnika, koji je bio zakazan za 24. januar u 12 časova, predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević održao je konferenciju za novinare. U svom obraćanju Kovačević se osvrnuo na održani protest koji je, kako kaže, imao političku konotaciju: „Protesti koji su danas održani su politički protesti. Protesti koji nemaju nikakve veze sa činjeničnim stanjem u obrazovanju. Ono što je jako značajno jeste da su na protestima bili svi iz opozicionih stranaka, iz takozvanog „Saveza za Srbiju“, saveza koji jedino pretnjama, uvredama i nasilničkim ponašanjem pokušava da, na meni nepoznat način, dođe na vlast. Svi znamo da se na vlast dolazi izborima i potpuno mi je nejasna činjenica da neko priča o nekim prelaznim vladama, da neko priča o vršenju vlasti, a da ne želi da izađe na izbore“, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac.


gm

Zarad objektivnog i tačnog informisanja sugrađana, Kovačević je prvo razjasnio odredbe Zakona o radu i odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Član 118. Zakona o radu, na koji se predstavnici sindikata pozivaju , precizno kaže da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa OPŠTIM AKTOM i ugovorom o radu i to – Stav 1. za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.


Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, na koji se takođe predstavnici sindikata pozivaju, precizirano je Članom 26: Zaposleni ima pravo na nadoknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko nije obezbedio sopstveni prevoz.


Kako su Posebnim kolektivnim ugovorom uređeni samo visina i rok za isplatu naknade, proizilazi da ustanova obrazovanja i vaspitanja treba svojim OPŠTIM AKTOM da uredi ostala pitanja koja su od važnosti za ostvarivanje ove vrste naknade.


„Opšti akt, u ovom slučaju, je predloženi Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava zaposlenih na prevoz za dolazak i odlazak sa posla. Da bi se regulisale sve dileme oko toga ko ima pravo da prima nadoknadu u novcu, a ko da koristi mesečnu kartu, da bi svi zaposleni u obrazovanju (kao i stalni indirektni budžetski korisnici) imali isti status, tim pravnika ispred lokalne samouprave sastavio je predlog istog i predložio da se razmatra na sednicama školskih odbora. Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava zaposlenih na prevoz za dolazak i odlazak sa posla, kao opšti akt trebalo je da sastave sekretari škola. Nažalost nisu, pa je njima bilo prepušteno da daju pravo na prevoz po ličnom nahođenju. Nikakvi kriterijumi nisu postojali za davanje prava na prevoz. Kao dokaz tome, navešću samo jedan primer – prevoz naplaćuje osoba koja stanuje u blizini škole, na oko 150 metara. Pitam se samo na koji način je dato pravo na prevoz i po kom kriterijumu, odnosno na koji način je obračunat njegov trošak? Ovim Pravilnikom niko od zaposlenih u obrazovanju nije oštećen, ali je određen način na koji se ostvaruje pravo na prevoz. Obaveza svakog ko je odgovoran za trošenje budžetskih sredstava je da u skladu sa zakonom utvrdi kriterijume i način trošenja istih. U najkraćem ću citirati članove pravilnika, koji su jasno precizirali kako poslodavac može omogućiti ostvarivanje prava zaposlenom na prevoz, koji bi bio racionalan i omogućio mu dolazak i odlazak sa rada. Članom 4. Pravilnika utvrđuje se pravo na prevoz. Ovaj član glasi: Pravo na prevoz imaju svi zaposleni škole koji putuju u zoni gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja. Pravo na prevoz zaposlenih ostvaruje se: Blagovremenim obezbeđivanjem mesečne karte za prevoz zaposlenom kod ovlašćenog prevoznika u javnom saobraćaju (za sve zaposlene koji, koristeći neku od relacija u javnom saobraćaju po važećem redu vožnje, mogu na vreme da odu na posao i vrate se sa posla u okviru redovnog radnog vremena). Naknadom troškova prevoza (za sve zaposlene koji putuju na relacijama na kojima nije organizovan javni saobraćaj, odnosno koji se zbog rasporeda rada ne uklapaju u red vožnje ovlašćenih prevoznika ili im je mesto stanovanja u toj meri udaljeno od prve stanice u javnom saobraćaju, koja po razumnoj oceni zahteva angažovanje ličnog prevoza zaposlenog i iziskuje za zaposlenog dodatne treoškove za put). Članom 6. Pravilnika utvrđuju se realne potrebe za prevozom i relacije kod naknade troškova prevoza. Zaposleni koji ima pravo na nadoknadu troškova prevoza, ovo pravo ostvaruje na osnovu rešenja direktora, čija izreka obavezno sadrži: ime i prezime zaposlenog, mesto stanovanja i mesto rada, radno vreme zaposlenog i stvarnu relaciju na kojoj zaposleni putuje, iznos i način obračuna iznosa utvrđene naknade. Realna potreba za prevozom ne postoji kod zaposlenog koji živi u neposrednoj blizini mesta rada ili tvrdi da koristi javni prevoz, a potrebno je da pređe dužu relaciju do stanice javnog prevoza, koju tvrdi da koristi, nego do samog mesta rada. Podaci koje ću vam sada prezentovati govore da najveći deo zaposlenih u obrazovanju ostvaruje svoje pravo na prevoz, osim onih koji od kuće do škole imaju 150 metara ili možda malo više. U 2018. godini za prevoz zaposlenih u obrazovanju isplaćeno je 20.276.017,72. dinara, a za prevoz dece isplaćeno je 13.322.366,91 dinara prevozniku. Nakon nezadovoljstva predstavnika sindikata, koji je nastao oko usvajanja ovog Pravilnika na školskim odborima, pozvao sam predstavnike sindikata obrazovanja da razjasnimo koje su to njihove primedbe. Napominjem da su predstavnici sindikata na pomenutim sastancima školskih odbora vršili pritisak na članove istih, na vrlo neprimeren način. Potvrda o tome su zapisnici sa tih sastanaka. Tu je bilo i pretnji, pritisaka, dezinformacija, netačnih tumačenja... Jedini i isključivi zahtev na ovom sastanku sa predstavnicima sindikata je bio da im se prošire prava koja im daje zakon, odnosno da im se da izbor da li će uzeti mesečnu kartu ili da im se prevoz plaća. Ne pominjem da ostali budžetski korisnici samo po zakonu ostvaruju svoja prava za prevoz, koristeći mesečne karte. Dogovor je bio da predstavnici sindikata obrazovanja oforme svoj tim koji će razmotriti Pravilnik i dati svoje primedbe, nakon kojih ćemo ponovo organizovati sastanak i o tim primedbama razgovarati. Nameće se pitanje da li je ovaj pritisak legitiman pritisak? Da li konstantno iznošenje neistina o usvajanju Pravilnika predstavlja nezakonitu radnju ili sindikat isključivo želi da se izbori za širi obim prava nego što im to zakon daje“, rekao je Kovačević i na kraju dodao da je, nakon razgovora sa velikim brojem prosvetnih radnika koji odgovorno i savesno obavljaju svoj posao, duboko ubeđen da ovi protesti, negodovanja, iznošenja netačnih informacija i paušalnih optužbi na račun lokalne samouprave nisu stav većine zaposlenih u prosveti.


„Ovo je stav malog broja prosvetnih radnika koji su, predstavljajući se kao sindikalni borci za prava zaposlenih, u stvari samo paravan za aktuelnu političku borbu“, zaključio je Kovačević.


Na konferenciji za novinare izneti su i planovi lokalne samouprave za 2019. godinu po pitanju ulaganja u obrazovanje. Za osnovno obrazovanje u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 86.200.000,00 dinara; za srednje obrazovanje 31.000.000,00 dinara, dok će za Dečiju ustanovu „Sunce“ biti izdvojeno 189.840.000,00 dinara. U ovoj godini biće potpuno rekonstruisana druga osnovna škola, zatim vrtić kod bivše MK „Rudnik“ i izgrađen aneks na delu zemljišta za čiju kupovinu su odvojena sredstva u iznosu od 12.000.000 dinara, kao i urađena rekonstrukcija i dogradnja četvrte osnovne škole.


Predsednik opštine je prisutnim novinarima izneo i podatke vezane za zarade zaposlenih u Opštinskoj upravi odnosno Predškolskoj ustanovi „Sunce“.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!