opstina gornji milanovac

Predsednik Opštine Gornji Milanovac
Dejan Kovačević


Predsednik Opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević

Dejan Kovačević je rođen u Gornjem Milanovcu 6. juna 1979. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Gornjem Milanovcu, a industrijski menadžment u Kruševcu. Nakon završetka školovanja zapošljava se u kompaniji "Wrigley's", dok poslednjih 10 godina radi u DDOR a.d.o. Novi Sad, najpre kao akviziter osiguranja, a od 2010. godine kao menadžer ekspoziture. Od 2012. godine je na funkciji direktora filijale Kragujevac koja pokriva tri grada i deset opština. Na čelu je Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu od njenog osnivanja. Od 2012. godine odbornik je u Skupštini opštine Gornji Milanovac, a od 2014. godine Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


Na predlog koalicije "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje" izabran je za Predsednika Opštine Gornji Milanovac 12. maja 2016. godine


Telefon: 032/ 515 00 42
Telefon: 032/ 720-280
Faks: 032/720-282
E-mail: predsednik@gornjimilanovac.rsNadležnosti predsednika Opštine:
1.  Predstavlja i zastupa Opštinu;
2.  Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
3.  Naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4.  Osniva Službu budžetske inspekcije;
5.  Daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
6.  Neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
7.  Predstavlja i zastupa Opštinsko veće, rukovodi sednicama Opštinskog veća i odgovara za zakonitost rada Veća;
8.  Postavlja i razrešava pomoćnike predsednika Opštine;
9.  Podnosi izveštaj Skupštini o izvršavanju odluka i drugih akata;
10.  Pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti Zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
11.  Podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
12.  Odlučuje o promeni aproprijacije u toku godine u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
13.  Odlučuje o uzimanju kratkoročnih kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji nastaje usled neuravnoteženosti kretanja prihoda i rashoda budžeta, u skladu sa odredbama Zakona kojim se uređuje javni dug;
14.  Zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini, uključujući i ugovore o pribavljanju, otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini i podnosi nadležnom organu za upis prava na nepokretnostima zahtev za upis prava javne svojine Opštine Gornji Milanovac;
15.  Zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija;
16.  Odlučuje o zalaganju pokretnih stvari;
17.  Odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje komercijalnih nepokretnosti i za iste zaključuje ugovore;
18.  Zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena u kapital, kao i ugovore sa društvima kapitala i javnim preduzećima koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti koje im nisu uložene u kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani;
19.  Zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje drugo lice za zaključenje tog ugovora;
20.  Donosi Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Opštine, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije;
21.  Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
22.  Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, ovim Statutom ili odlukom Skupštine opštine;
23.  Informiše javnost o svom radu;
24.  Obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
25.  Vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Opštine. Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave


Dobrodošli u Gornji Milanovac!Pitajte predsednika     Predsednik opštineĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!