opstina gornji milanovac

Odeljenje za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administracijuNačelnik Odeljenja za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju
Aleksandra Milošević, diplomirani ekonomista
e-mail: aleksandra.milosevic@gornjimilanovac.rs
tel: 032/515-0075


Odeljenje čini:
- Odsek za budžet, finansije i računovodstvo i
- Odsek za lokalnu poresku administraciju.


U Odseku za budžet, finansije i računovodstvo obrazuje se Grupa za javne nabavke.


Odeljenje za finansije, računovodstvo i lokalnu poresku administraciju obavlja poslove Opštinske uprave iz nadležnosti finansija, računovodstva, budžeta, i to: organizuje i koordinira postupak izrade budžeta, dostavlja Uputstvo za pripremu budžeta i obezbeđuje donošenje budžeta po postupku i na način uređen Zakonom o budžetskom sistemu; priprema nacrte propisa i drugih akata u vezi sa finansiranjem opštine; prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje o tome informiše izvršni organ lokalne vlasti; prati ostvarenje prihoda i primanja i izvršenje rashoda i izdataka budžeta; projektuje i prati prilive na konsolidovani račun trezora, kontroliše zahteve za plaćanje rashoda i definiše tromesečne kvote preuzetih obaveza i plaćanja; vrši poslove plaćanja i transfer sredstava budžetskim korisnicima, upravlja finansijsko-informacionim sistemom, vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige i sastavlja finansijske izveštaje; priprema nacrt Odluke o završnom računu budžeta i sastavlja konsolidovani završni račun trezora opštine; obavlja računovodstvene poslove za direktne budžetske korisnike i Mesne zajednice; prati i kontroliše realizaciju godišnjih Programa poslovanja i finansijskih planova javnih preduzeća čiji je osnivač opština, kao i njihovu usklađenost sa Odlukom o budžetu; tromesečno sačinjava informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća koja se dostavlja resornim Ministarstvima; vrši dugoročno strateško planiranje budžeta u skladu sa strateškim planovima opštine; izrađuje nacrte planova javnih nabavki i prati njihovo izvršenje u skladu sa Zakonom za direktne budžetske korisnike i mesne zajednice, kao i druge stručno operativne poslove u oblasti javnih nabavki; pruža stručnu pomoć, daje uputstva i instrukcije drugim budžetskim korisnicima u poslovima vezanim za javne nabavke; priprema predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o promeni cena komunalnih usluga iz nadležnosti opštine; obavlja administrativne poslove vezane za robne rezerve Opštine; priprema nacrte i predloge opštih i pojedinačnih akata iz oblasti izvornih javnih prihoda; vodi registar obveznika, vrši utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda; vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima; vrši upravni nadzor iz svoje nadležnosti i druge poslove u skladu sa važećim propisima. 
Povratak na: Opštinska upravaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!