opstina gornji milanovac

Odsek za poslove ekološke kancelarije
Odsek za poslove ekološke kancelarije formiran je 2004. godine Odlukom SO Gornji Milanovac kao zajednički projekat Norveške komune VEFSEN i SO Gornji Milanovac.


U odseku pored šefa zaposlena su još 2 radnika sa visokom i 1 radnik sa višom školom prirodnih i tehničkih nauka.


Šef Odeska za poslove ekološke kancelarije: Nevena Obradović, dipl. biolog zaštite životne sredine.


Kontakt informacije:
Adesa: ul.Tihomira Matijevića br. 4, sprat 3, kancelarija br. 5, sprat 5, kancelarija br. 5;
Telefon i faks: 032/ 715 - 502;
Telefon: 032/ 515 - 0534, 032/ 515 - 0552, 066/ 88 – 90 - 026


Mail:
ekoloska@gornjimilanovac.rs
nevena.obradovic@gornjimilanovac.rs
zorica.tolic@gornjimilanovac.rs
danijela.glisovic@gornjimilanovac.rs


Poslovi odseka:
• Sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu i vođenje evidencije i objavljivanje podataka o postupcima procene uticaja;
• Učešće u postupku strateške procene uticaja planova i programa na životnu sredinu;
• Izdavanje dozvola, odobrenja i drugih akata za upravljanje otpadom, vođenje evidencije i objavljivanje podataka o postupcima upravljanja otpadom;
• Davanje mišljenja Ministarstvu za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada na teritoriji opštine Gornji Milanovac;
• Sprovođenje postupka davanja saglasnosti na planove i programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od lokalnog značaja;
• Vođenje, evidentiranje i ažuriranje podataka lokalnog registra izvora zagađivanja;
• Sprovođenje procedure i donošenje rešenja o integrisanoj dozvoli za postrojenja i aktivnosti koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra;
• Izdavanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja;
• Izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributerima koji nisu uvoznici;
• Izdavanje dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija fizičkim licima koja nameravaju da koriste naročito opasne hemikalije;
• Pripremu, donošenje i realizaciju Lokalnog plana upravljanja otpadom;
• Vođenje i ažuriranje katastra "divljih deponija" na teritoriji opštine Gornji Milanovac i predlaganje dinamike njihove sanacije u skladu sa donetim finansijskim planovima;
• Prevencija nastanka divljih deponija - predlaganje razmeštaja posuda za odlaganje otpada na seoskom području;
• Upravljanje sistemom odvoženja otpada sa seoskog području;
• Priprema lokalnih akcionih i sanacionih planova i idejnih projekata;
• Pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine;
• Predlaganje programa i kontrola utroška sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine (osnovano 2010. godine).
• Pripremu predloga za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
• Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine;
• Organizovanje akcije " Uredimo naš grad i opštinu";
• Praćenje stanja ambrozije na teritoriji opštine;
• Saradnja sa pravnim licima, nevladinim sektorom, javnim preduzećima i ustanovama, obrazovnim ustanovama, mesnim zajednicama, drugim lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima, domaćim i stranim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i finansiranjem projekata.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!