opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredineŠef Kancelarije za zaštitu životne sredine
Nevena Obradović, diplomirani biolog zaštite životne sredine
e-mail: nevena.obradovic@gornjimilanovac.rs

tel:032/515-0546Kancelarija za zaštitu životne sredine obavlja poslove Opštinske uprave koji se odnose na:

 • * sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu; organizovanje, usmeravanje i sprovođenje upravno stručnih poslova na zaštiti životne sredine;

 • * realizaciju izrade i implementaciju lokalnog ekološkog akcionog plana, lokalnog plana upravljanja otpadom, izdavanja dozvola za upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom;

 • * izradu i realizacijau plana i programa utroška sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i drugih namenskih sredstava;

 • * predlaže posebne naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine;

 • * utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata i postrojenja;

 • * izdavanje saglasnosti i dozvola za rad postrojenja i obavljanje delatnosti;

 • * zaštitu prirode i prirodnih dobara, njihovo korišćenje i razvoj;

 • * sprovođenja mera i organizacije poslova zoohigijene;

 • * organizuje i sprovodi opšte mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u oblasti suzbijanja štetnih organizama;

 • * praćenje stanja ambrozije i njihovo uklanjanje na teritoriji opštine;

 • * u skladu sa planom i programom finansira raspoloživim sredstvima projekte iz oblasti svoga delovanja i u tom smislu ostvaruje saradnju sa pravnim licima, nevladinim sektorom, javnim preduzećima i ustanovama, mesnim zajednicama, drugim lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima, domaćim i stranim oraganizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i finansiranjem projekata;

 • * organizuje i podržava projekte ekološke edukacije građana kao i

 • * druge poslove u skladu sa odredbama posebnih zakona i važećih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!