opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Локални регистар извора загађивања


Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1-Листа 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013)..


• Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 - Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.


• Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.


• Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.


• За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима приликом обављања предметне делатности.


Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.


Сви подаци се путем прописаних образаца достављају у штампаној и електронској форми јединици локалне самоуправе (за Локални регистар), најкаснијније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. јануара до 31. децембра.


Односно, доставља се:
1) 1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Горњи Милановац
Канцеларија за заштиту животне средине
Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац


2) један комплет образаца електронски на e-mail адресу ekoloska@gornjimilanovac.rs за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.


Овде можете погледати Упутство за регистар извора загађивања Агенције за заштиту животне средине.


За додатне информације можете се обратити Канцеларији за заштиту животне средине.

Адреса: Ул. Тихомира Матијевића бр. 4, спрат 5, канцеларија бр. 1-1а
Телефон: 032/515-0546
E-mail: ekoloska@gornjimilanovac.rslogo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!